Spraying Systems Co. REACH

O tej polityce

Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) reguluje produkcję, wprowadzanie na rynek i stosowanie substancji chemicznych i ich mieszanin.

Spraying Systems Co. dostarcza również m.in. dysze, komponenty dysz i części ze stopów miedzi.

W rozumieniu rozporządzenia REACH są one postrzegane jako produkty. Zgodnie z art. 33 rozporządzenia REACH dostawcy produktów muszą poinformować swoich klientów, jeżeli dostarczony produkt zawiera substancję z listy kandydackiej REACH (lista SVHC) w ilości większej niż 0,1% masowo. W dniu 27.06.2018 r. ołów (CAS:7439-92-1 / EINECS: 231-100-4) został dodany do listy kandydackiej SVHC. Włączenie to wywołuje powiązany obowiązek informacyjny w łańcuchu dostaw.


Niniejszym informujemy Państwa, że nasze produkty ze stopów miedzi zawierają ołów w stężeniu większym niż 0,1% masy.

Klasyfikacja materiału niebezpiecznego, zasady bezpiecznego obchodzenia się z metalem ołowiowym oraz zakres zastosowań naszych produktów pozostają niezmienione
.

Produkty z miedzi i stopów miedzi nie są objęte zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (rozporządzenie CLP) i dlatego nie podlegają wymogom klasyfikacji i oznakowania.