Purškimo sistemos Co. REACH

Apie šią politiką

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) reglamentuoja cheminių medžiagų ir mišinių gamybą, tiekimą rinkai ir naudojimą.

Bendrovė "Spraying Systems Co.", be kita ko, taip pat tiekia purkštukus, purkštukų sudedamąsias dalis ir dalis, pagamintas iš vario lydinių.

REACH reglamento prasme jie laikomi gaminiais. Pagal REACH reglamento 33 straipsnį gaminių tiekėjai privalo informuoti savo klientus, jei tiekiamame gaminyje yra cheminės medžiagos, įtrauktos į REACH kandidatinį sąrašą (SVHC sąrašą), kurios kiekis viršija 0,1 % masės. 2018 06 27 į SVHC kandidatinį sąrašą buvo įtrauktas švinas (CAS:7439-92-1 / EINECS: 231-100-4). Dėl šio įtraukimo tiekimo grandinėje atsiranda susijusi informacinė prievolė.


Informuojame, kad mūsų gaminiuose, pagamintuose iš vario lydinių, švino koncentracija yra didesnė nei 0,1 % masės.

Pavojingų medžiagų klasifikacija, saugaus švino metalo tvarkymo taisyklės ir mūsų gaminių taikymo sritis nesikeičia.

Vario ir vario lydinių gaminiams netaikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP reglamentas), todėl jiems netaikomi klasifikavimo ir ženklinimo reikalavimai.