Pihustussüsteemid Co. REACH

Selle poliitika kohta

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH), reguleerib keemiliste ainete ja segude tootmist, turuleviimist ja kasutamist.

Spraying Systems Co. tarnib muuhulgas ka pihustid, pihustite komponendid ja vasesulamitest valmistatud osad.

REACH-määruse tähenduses käsitletakse neid tooteid. REACH-määruse artikli 33 kohaselt peavad toodete tarnijad teavitama oma kliente, kui tarnitud toode sisaldab REACH-kandidaatide loetelus (SVHC-loetelu) olevat ainet rohkem kui 0,1 massiprotsendi ulatuses. 27.06.2018 lisati plii (CAS:7439-92-1 / EINECS: 231-100-4) SVHC-kandidaatide nimekirja. See lisamine käivitab tarneahelas sellega seotud teavitamiskohustuse.


Teatame käesolevaga, et meie vasesulamitest valmistatud tooted sisaldavad pliid kontsentratsioonis üle 0,1 massiprotsendi.

Ohtliku materjali klassifikatsioon, pliimetalli ohutu käitlemise eeskirjad ja meie toodete kasutusalad jäävad muutumatuks.

Vase ja vasesulamist tooted ei kuulu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1272/2008 (ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise kohta (CLP-määrus)) reguleerimisalasse ning seetõttu ei kehti nende suhtes klassifitseerimis- ja märgistamisnõuded.