Spraying Systems Co. REACH

O této politice

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) upravuje výrobu, uvádění na trh a používání chemických látek a směsí.

Společnost Spraying Systems Co. dodává mimo jiné také trysky, součásti trysek a díly vyrobené ze slitin mědi.

Ty jsou ve smyslu nařízení REACH považovány za výrobky. Podle článku 33 nařízení REACH musí dodavatelé výrobků informovat své zákazníky, pokud dodávaný výrobek obsahuje látku uvedenou na kandidátském seznamu REACH (seznam SVHC) v množství větším než 0,1 % hmotnostních. Dne 27. 6. 2018 bylo na seznam kandidátských látek SVHC přidáno olovo (CAS:7439-92-1 / EINECS: 231-100-4). Toto zařazení vyvolává související informační povinnost v dodavatelském řetězci.


Tímto vás informujeme, že naše výrobky ze slitin mědi obsahují olovo v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních.

Klasifikace nebezpečných materiálů, pravidla pro bezpečné nakládání s olovnatým kovem a rozsah použití našich výrobků zůstávají nezměněny.

Výrobky z mědi a slitin mědi nespadají do působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (nařízení CLP), a proto nepodléhají požadavkům na klasifikaci a označování.