Ogólne warunki handlowe dla fakturowania Spraying Systems AutoJet Europe

We wszystkich stosunkach handlowych, w które zaangażowane są firmy Spraying Systems Auto-Jet Europe, obowiązują ogólne warunki handlowe Spraying Systems AutoJet Europe, które są dołączone do wszystkich ofert i umów Spraying Systems AutoJet Europe. Kopia tych ogólnych warunków handlowych może być otrzymana przez współkontrahenta w każdej chwili w siedzibie Spraying Systems AutoJet Europe. Niniejsze warunki zawsze zastępują ewentualne ogólne warunki handlowe współkontrahenta, z wyjątkiem sytuacji, gdy przy przyjęciu zlecenia Spraying Systems AutoJet Europe wyraźnie zaakceptuje na piśmie możliwość zastosowania wszystkich lub części warunków handlowych współkontrahenta. Poniższe artykuły są wyciągiem z ogólnych warunków handlowych, które obowiązują w stosunkach handlowych ze Spraying Systems AutoJet Europe i dlatego obowiązują w całości, wraz z innymi, nie wymienionymi tutaj warunkami:

Artykuł 1. Zawarcieumowy
Umowa może być uważana za ważnie zawartą:
1°) tylko wtedy, gdy pisemna oferta Spraying Systems AutoJet Eu-rope zostanie bezwarunkowo przyjęta przez adresata tej oferty lub
2°) jeśli Spraying Systems AutoJet Europe bezwarunkowo przyjmie zamówienie złożone przez współkontrahenta. Spraying Systems AutoJet Europe ma prawo do jednostronnego wypowiedzenia umowy bez odszkodowania, jeżeli faktury nie zostały zapłacone w terminie lub jeżeli Spraying Systems AutoJet Europe ma uzasadnione podstawy, aby wątpić w wypłacalność współkontrahenta. W każdym przypadku Spraying Systems AutoJet Europe ma prawo do zawieszenia wszystkich swoich zobowiązań w stosunku do współwykonawcy, również tych dotyczących innych zobowiązań niż te, których dotyczy płatność, do momentu całkowitej zapłaty wszystkich należnych faktur przez współwykonawcę. W przypadku odstąpienia od umowy przez współwykonawcę zostanie ustalone odszkodowanie, które będzie uwzględniało już poniesione koszty (w szczególności w odniesieniu do już zakupionych i używanych części oraz kosztów badań), już wykonane świadczenia i utratę zarobków. Jeśli nie można osiągnąć porozumienia w sprawie odszkodowania, sprawa zostanie rozstrzygnięta przez właściwy sąd, przy czym odszkodowanie nigdy nie będzie niższe niż 50% ceny umownej.

Artykuł 2. Cena
Ceny są cenami netto, bez podatku V.A.T. O ile nie ustalono inaczej, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, jak również cła i wszystkie podatki obciążają współwykonawcę.
Jeżeli umowa zawarta ze współkontrahentem dotyczy towarów i/lub usług importowanych przez Spraying Systems AutoJet Europe , cena jest ustalana na podstawie kursu sprzedaży waluty pochodzenia w stosunku do Euro, notowanego na giełdzie w Brukseli w dniu sporządzenia oferty przez Spraying Systems AutoJet Europe lub w dniu zawarcia umowy, w zależności od przypadku. Jeżeli kurs obowiązujący w dniu płatności różni się od kursu, na podstawie którego została ustalona cena, Spraying Systems AutoJet Europe ma prawo do podwyższenia lub obniżenia ceny w celu odzwierciedlenia zmiany kursu.

Artykuł 3. Warunki płatności
Płatności będą dokonywane w siedzibie Spraying Systems AutoJet Europe, przy czym wszelkie koszty spowodowane przez samą płatność będą obciążały współkontrahenta. Sporządzenie listu zastawnego nie powoduje przedłużenia umowy, a warunki umowy obowiązują w pełnym zakresie. Przyjęcie przez Spraying Systems AutoJet Europe innej formy płatności niż gotówka również nie skutkuje odnowieniem.
Jeżeli szczególne przepisy pozwalają kontrahentowi na płatność w ratach i jeżeli jedna z rat nie jest honorowana, traci on korzyść z tych rat i cała cena staje się natychmiast wymagalna ipso jure.
Wszystkie faktury Spraying Systems AutoJet Europe są płatne w ciągu trzydziestu dni od dnia następującego po otrzymaniu faktury przez kontrahenta, chyba że wyraźnie postanowiono inaczej. Jeżeli współkontrahent nie zapłaci kwoty w terminie płatności, to od wszystkich kwot, które są jeszcze należne od współkontrahenta, ipso iure, naliczane są odsetki w wysokości dziennej według stopy ustalonej w ustawie z dnia 2 sierpnia 2002 r. o zwalczaniu opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych i jej zmianach, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Belgii (Moniteur Belge). Ponadto niezapłacone kwoty zostają podwyższone ipso iure o 15%, przy czym minimalna kwota wynosi 50 €, jeżeli kwoty te pozostają niezapłacone 15 dni po wysłaniu formalnego wezwania. W przypadku zwłoki w zapłacie jednej z faktur Spraying Systems AutoJet Europe ma prawo zawiesić wszystkie swoje zobowiązania do momentu całkowitej zapłaty tej faktury. W związku z tym, w przypadku umowy etapowej, Spraying Systems AutoJet Europe nie rozpocznie ewentualnie realizacji kolejnego etapu. W takim przypadku uzgodniony termin dostawy prac zostanie wydłużony proporcjonalnie do okresu zawieszenia. Ewentualne klauzule karne ze strony współwykonawcy dotyczące terminowej dostawy zostaną również przedłużone o ten sam okres.
Wszystkie reklamacje lub spory dotyczące faktury muszą być zgłoszone w ciągu ośmiu dni od daty faktury. Ewentualne spory nie wstrzymują płatności innych bezspornych części.

Artykuł 4. Dostawa
Towary sprzedane przez Spraying Systems AutoJet Europe kooperantowi będą uważane przez Spraying Systems AutoJet Europe i przez kooperanta za ostatecznie dostarczone, jeżeli towary mogą być zidentyfikowane przez kooperanta w magazynie Spraying Systems AutoJet Europe lub w miejscu wyznaczonym przez Spraying Systems AutoJet Europe , niezależnie od tego, czy kooperant rzeczywiście przeprowadzi taką identyfikację, czy też nie. W szczególności Spraying Systems AutoJet Europe może zawiesić swój obowiązek dostawy tak długo, jak długo współkontrahent nie dotrzyma swoich zobowiązań.
Terminy dostawy ewentualnie wymienione w każdym dokumencie umowy, na które można się powołać wobec Spraying Systems AutoJet Europe, są podane tylko orientacyjnie. Niedotrzymanie takiego terminu nigdy nie prowadzi do odpowiedzialności umownej Spraying Systems AutoJet Europe . Od tego postanowienia można odstąpić tylko wtedy, gdy w szczególnych warunkach wyraźnie określono, że te warunki dostawy są obowiązkowe lub stanowią istotny warunek umowy.
Dostawy częściowe są akceptowane.
Uszkodzenia nie spowodowane transportem - widoczne wady właściwe dla towaru - muszą zostać zgłoszone Spraying Systems AutoJet Europe listem poleconym niezwłocznie po dostarczeniu towarów sprzedanych przez Spraying Systems AutoJet Europe do miejsca wskazanego przez współkontrahenta, najpóźniej trzeciego dnia roboczego po przybyciu towarów do miejsca wskazanego przez współkontrahenta. W przypadku niedotrzymania powyższego terminu współkontrahent traci wszelkie prawa wobec Spraying Systems AutoJet Europe dotyczące okoliczności, w których Spraying Systems AutoJet Europe wywiązała się ze swojego obowiązku dostawy. W tym przypadku obowiązuje tylko ewentualna rękojmia za wady ukryte, z zastrzeżeniem warunków i ograniczeń przewidzianych w artykule 7 Ogólnych Warunków Handlowych.

Artykuł 5. Przejście własności i ryzyka
Systemy natryskowe AutoJet Europe mają zastrzeżeniewłasnoścido sprzedanych przedmiotów do momentu, gdy współkontrahent w pełni wywiąże się ze swoich zobowiązań. Do tego momentu współkontrahent nie ma prawa odsprzedać towaru lub wykorzystać go jako zabezpieczenie. Jeżeli niezapłacony towar ma być zainstalowany w wynajmowanym przez współkontrahenta lokalu, to musi on zażądać na to wcześniejszej zgody Spraying Systems AutoJet Europe listem poleconym z podaniem nazwiska i adresu właściciela, jak również adresu danego wynajmowanego lokalu.
Współkontrahent ponosi ryzyko dotyczące sprzedanych towarów od momentu ich identyfikacji w magazynie Spraying Systems AutoJet Europe lub w miejscu wyznaczonym do tego celu przez Spraying Systems AutoJet Europe . W związku z tym transport odbywa się na ryzyko współkontrahenta, nawet jeśli specjalne warunki przewidują, że Spraying Systems AutoJet Europe ponosi koszty transportu, np. poprzez wzmiankę "bezpłatnie".

Artykuł 6. Obowiązujące prawo
Niniejsza umowa jest regulowana prawem belgijskim. Dla dostarczonych towarów obowiązują instrukcje bezpieczeństwa obowiązujące w Belgii w dniu sporządzenia oferty przez Spraying Systems AutoJet Europe dla współkontrahenta lub w dniu przyjęcia przez Spraying Systems AutoJet Europe zamówienia złożonego przez współkontrahenta. W zakresie transportu towarów pomiędzy Spraying Systems AutoJet Europe i współkontrahentem obowiązują reguły Incoterms 2000. O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, każdy transport pomiędzy Spraying Systems AutoJet Europe i współkontrahentem jest regulowany przez Incoterms EXW.

Artykuł 7. Spory
Wszystkie spory dotyczące ważności, interpretacji i wykonania umowy zawartej ze współkontrahentem będą rozstrzygane przez sądy okręgu Gandawa.

Warunki handlowe Spraying Systems Co. USA

1. WYŁĄCZENIE GWARANCJI
Autorzy tej strony internetowej i każdej strony, do której prowadzą odnośniki (łącznie "strona internetowa"), Spraying Systems Co., jej oddziały i/lub filie lub gospodarz tej strony internetowej (łącznie "Spraying Systems") nie posiadają konkretnych informacji dotyczących sposobu wykorzystania produktów sprzedawanych lub opisywanych na tej stronie internetowej i nie znają szczegółów dotyczących opakowania, obsługi lub procedur, które mogą być stosowane w związku z każdym konkretnym produktem sprzedawanym lub opisywanym na tej stronie internetowej. Niezależnie od wszelkich sugestii lub zaleceń, które Spraying Systems lub inny producent produktów reklamowanych na tej stronie może oferować, na tej stronie internetowej nie udziela się żadnych gwarancji dotyczących: (a) wykorzystania lub zastosowania informacji zawartych na tej stronie internetowej; (b) właściwego użycia jakiegokolwiek produktu sprzedawanego lub opisywanego na tej stronie internetowej; lub (c) przydatności jakiegokolwiek produktu sprzedawanego lub opisywanego na tej stronie internetowej do określonego celu wykorzystywanego przez jakiegokolwiek gościa lub użytkownika tej strony internetowej ("Użytkownik"). W żadnym wypadku nie należy polegać na tej stronie internetowej przy wyborze towarów odpowiednich do konkretnego zastosowania, do którego Użytkownik zamierza je wykorzystać.

Spraying Systems niniejszym informuje, że wszelkie oświadczenia Spraying Systems w sprzedaży lub reklamie produktów, nie stanowią żadnej gwarancji, że produkt nadaje się do konkretnego celu. Wszystkie takie stwierdzenia lub opisy mają charakter wyłącznie informacyjny i nie są dokonywane ani udzielane jako gwarancja przydatności do określonego celu. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za określenie adekwatności każdego produktu sprzedawanego lub opisywanego w niniejszym dokumencie do konkretnego zastosowania lub zastosowań, do których są one stosowane. Wszelkie nieprawidłowości, błędy lub pominięcia popełnione przez Spraying Systems w reklamie produktów nie stanowią podstawy do jakiejkolwiek odpowiedzialności Spraying Systems. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sprawdzenie dokładności wszystkich stwierdzeń reklamowych. Spraying Systems nie bierze na siebie odpowiedzialności za zgodność z federalnym, stanowym lub lokalnym prawem, zasadami, rozporządzeniami lub regulacjami.

SPRAYING SYSTEMS WYKLUCZA SIĘ Z JAKICHKOLWIEK GWARANCJI DOROZUMIANYCH LUB WYRAŻONYCH, W TYM GWARANCJI PRZYDATNOŚCI I PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, Z WYJĄTKIEM WYMIENIONYCH POWYŻEJ. W ŻADNYM WYPADKU SPRAYING SYSTEMS NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA Z TYTUŁU. UTRATĘ ZYSKÓW, SZKODY PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE WYNIKAJĄCE Z LUB W ZWIĄZKU Z PRODUKCJĄ, SPRZEDAŻĄ, DOSTAWĄ LUB UŻYTKOWANIEM JAKIEGOKOLWIEK PRODUKTU OPISANEGO NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ, NAWET JEŚLI FIRMA SPRAYING SYSTEMS ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY SPRAYING SYSTEMS W KAŻDYM PRZYPADKU JEST OGRANICZONA I NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ CENY ZAKUPU ZAPŁACONEJ ZA JAKIKOLWIEK PRODUKT.

O ile nie zostało to wyraźnie określone, wymienianie nazw handlowych, produktów komercyjnych lub organizacji, łącznie z linkami do stron internetowych niebędących pod kontrolą Spraying Systems, nie oznacza poparcia przez Spraying Systems.

2.Zapewnieniejakości
Spraying Systems nie ma obowiązku zapewnienia, że jakiekolwiek towary opisane lub sprzedawane na tej stronie internetowej lub informacje zawarte na tej stronie internetowej spełniają jakiekolwiek specjalne specyfikacje zapewnienia jakości Użytkownika i/lub inne specjalne wymagania Użytkownika, chyba że takie specyfikacje i/lub inne wymagania są wyraźnie określone w zamówieniu zakupu Użytkownika i wyraźnie zaakceptowane przez Spraying Systems. W przypadku, gdy jakiekolwiek towary dostarczone przez Spraying Systems w związku z tym, zostaną zastosowane do użytku końcowego bez odpowiedniej specyfikacji i/lub innych wymagań, które zostały określone w zamówieniu Użytkownika i wyraźnie zaakceptowane przez Spraying Systems, Użytkownik zabezpieczy i zwolni Spraying Systems z odpowiedzialności za wszelkie szkody lub roszczenia odszkodowawcze zgłoszone przez jakąkolwiek osobę z tytułu obrażeń, śmiertelnych lub nieśmiertelnych, jakiejkolwiek osoby lub z tytułu szkód majątkowych jakiejkolwiek osoby, powstałych w wyniku takiego zastosowania.

3.POMOCTECHNICZNA
O ile Spraying Systems wyraźnie nie postanowi inaczej: (a) wszelkie porady techniczne udzielane przez Spraying Systems w odniesieniu do użytkowania towarów dostarczonych Użytkownikowi są bezpłatne, (b) Spraying Systems nie przyjmuje żadnych zobowiązań ani odpowiedzialności za takie porady, ani za jakiekolwiek wyniki uzyskane w wyniku zastosowania takich porad; oraz (c) Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór i specyfikację towarów odpowiednich do końcowego zastosowania takich towarów.