Ogólne Warunki Sprzedaży Spraying Systems Co Sp. z o.o Oddział w Polsce

§ 1. Zakres Zastosowanie warunków sprzedaży i dostaw SSCo PL  

1.Poniższe warunki sprzedaży SSCo PL stanowią podstawę zawierania umów sprzedaży i dostawy pomiędzy Spraying Systems Co Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Gliwicach, zwanym dalej Sprzedającym, a Kupującym, dokonującym czynności prawnej związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową. 2.Przyjęcie przez Sprzedającego zamówienia do realizacji wiąże się jednoznacznie z akceptacją przez Kupującego wszystkich poniższych warunków sprzedaży i dostaw oraz wszystkich produktów objętych zamówieniem. 3.Podstawą zawarcia umowy sprzedaży lub dostawy jest zamówienie złożone w formie pisemnej, dopuszcza się wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej. 4.Dodatkowe ustalenia i zmiany warunków nie będą wiążące dla Sprzedającego, chyba że zostaną zatwierdzone przez Sprzedającego na piśmie. 5.Jeżeli zamówienie złożone przez Kupującego czy też jakakolwiek korespondencja pochodząca od Kupującego zawiera warunki będące w sprzeczności z warunkami sprzedaży SSCo PL, przyjęcie przez Sprzedającego zamówienia do realizacji nie powinno być interpretowane jako zgoda na owe inne warunki czy też zrzeczenie się przez Sprzedającego warunków sprzedaży SSCo PL.

§ 2. Cena i koszty dostawy  

1.Forma i termin płatności podlega indywidualnym ustaleniom pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. 2.Wszystkie ceny wyrażone są w walucie EURO i są cenami netto, do których zostaje doliczony podatek VAT zgodnie ze stawką obowiązującą w dniu zawarcia umowy. W przypadku rozliczeń w walucie polskiej, obowiązuje kurs sprzedaży Euro wg NBP z dnia wystawienia faktury. 3.W razie zapytania o cenę przez Kupującego, Sprzedający przedstawia ofertę cenową. Oferta cenowa ważna jest 4 tygodnie od daty wystawienia. 4.Wszelkie koszty transportu dostawy z siedziby Sprzedającego (Miasto Gliwice) do miejsca wskazanego przez Kupującego ponosi Kupujący, chyba że Strony postanowią inaczej. 5.Za niedotrzymanie ustalonego terminu płatności, Sprzedający może naliczyć odsetki karne w wysokości maksymalnych odsetek ustawowych. 6.Jeżeli Kupujący nie dokona płatności za produkty w wyznaczonym terminie, Sprzedający może odroczyć kolejne dostawy produktu do momentu dokonania zaległej płatności.

§ 3. Gwarancja i zwrot towaru

1.Sprzedający udziela gwarancji na produkty będące przedmiotem umowy sprzedaży. Termin gwarancji ustalany jest każdorazowo w przypadku zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli Strony nie postanowią inaczej wynosi on jeden rok od wydania rzeczy. 2.W przypadku stwierdzenia wad materiałowych lub/i produkcyjnych, sprzedawca zobowiązany jest do wymiany wadliwych produktów. 3.Udzielenie gwarancji przez Sprzedającego nie uchybia roszczeniom Kupującego z tytułu rękojmi. 4.Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do Sprzedającego niezwłocznie i na piśmie. 5.Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie jednego miesiąca od jej wniesienia. 6.W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Sprzedający może według swego uznania albo wymienić towar na nowy, wolny od wad lub uzgodnić stosowne odszkodowanie. Załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się dalszych rekompensat. 7.W żadnym przypadku towar nie może być zwracany, przerabiany ani utylizowany przez Kupującego bez wyraźnej pisemnej zgody Sprzedającego. 8.Kupujący ma prawo do rozwiązania umowy pod warunkiem zwrotu towaru w terminie 14 dni od powiadomienia Sprzedającego o skorzystaniu z tego prawa. Rozwiązanie umowy uzależnione jest od zgody Sprzedającego. W takim przypadku Kupujący ponosi opłatę w wysokości 30% wartości zamówienia.

§ 4. Ograniczenia odpowiedzialności

1.Sprzedający odpowiada wobec Kupującego jedynie za rzeczywistą szkodę wyrządzoną przez produkty bezpośrednio zakupione od Sprzedającego. 2.Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Kupującego będące rezultatem wszelkich zachowań wynikających z niewłaściwego zastosowania produktów. 3.Powyższe wyłączenie ma zastosowanie do wszelkich produktów i ich części, używanych z produktami nie dostarczonymi przez Sprzedającego, a także gdy produkcja lub inne procesy wykorzystujące produkty dostarczone przez Sprzedającego bezpośrednio lub pośrednio naruszają przepisy prawa własności przemysłowej wynikających z nieprzestrzegania przez Kupującego wzoru, specyfikacji czy instrukcji.

§ 5. Deklaracja jakości

1.Sprzedający nie jest zobowiązany do każdorazowego stwierdzania, że każdy produkt zakupiony przez Kupującego będzie spełniał wymogi techniczne i jakościowe. 2.Sprzedający oświadcza, iż towar wydany Kupującemu jest wolny od wad fizycznych i prawnych. 3.W przypadku, kiedy produkt dostarczony przez Sprzedającego przeznaczony jest do ostatecznego użytku bez odpowiednich specyfikacji lub/i innych warunków ustanowionych przez Kupującego w zamówieniu i wyraźnie zaakceptowanych przez Sprzedającego, Kupujący ponosi wszelką odpowiedzialność za uszkodzenia, straty lub roszczenia odszkodowawcze wynikające z zastosowania produktu.

§ 6. Pomoc techniczna

1.Jeżeli Strony nie postanowiły inaczej: a) wszelkie porady techniczne udzielane przez Sprzedającego co do zastosowania i użytkowania produktów dostarczonych do Kupującego są nieodpłatne. b) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zastosowanie porad technicznych udzielonych przez Niego c) Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór i specyfikację produktów oraz sposób ich użytkowania

§ 7. Anulowanie specjalnych zamówień

1.Zamówienia na produkty specjalnie wytwarzane dla Kupującego nie mogą być modyfikowane ani anulowane przez Kupującego w trakcie ich realizacji, tj. od momentu przyjęcia przez Sprzedającego zamówienia na piśmie. 2.Punktu 1. nie stosuje się w przypadku pisemnej zgody Sprzedającego po uprzednim ustanowieniu zabezpieczenia Sprzedającego przed wszelkimi stratami wynikającymi z faktu zmian czy anulowania zamówienia przez Kupującego.

§ 8. Postanowienia końcowe

1.Niniejsze Warunki stanowią jedyną podstawę zawarcia umów sprzedaży przez Sprzedającego, nie uchybiając jednocześnie indywidualnym postanowieniom zawartym przez Sprzedającego i Kupującego. Ewentualne dodatkowe postanowienia powinny być zawarte miedzy Stronami w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2.Wszelkie spory wynikłe z umów sprzedaży, których podstawą są niniejsze Warunki podlegają właściwości Sądu siedziby Sprzedającego.