Spraying Systems Co. REACH

За тази политика

Регламент (ЕО) 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) регулира производството, пускането на пазара и употребата на химични вещества и смеси.

Spraying Systems Co. също така доставя, наред с други неща, дюзи, компоненти за дюзи и части, изработени от медни сплави.

По смисъла на регламента REACH те се разглеждат като продукти. Съгласно член 33 от Регламента REACH доставчиците на продукти трябва да информират своите клиенти, ако доставеният продукт съдържа вещество от списъка на кандидатите за регистрация по REACH (списък SVHC) в количества, по-големи от 0,1 % от масата. На 27.06.2018 г. оловото (CAS:7439-92-1 / EINECS: 231-100-4) беше добавено към списъка на кандидат веществата за регистрация в REACH (SVHC). Това включване поражда задължение за предоставяне на свързана информация във веригата на доставки.


Снастоящото ви информираме, че нашите продукти, изработени от медни сплави, съдържат олово в концентрации, по-големи от 0,1 % от масата.

Класификацията на опасните материали, правилата за безопасна работа с оловен метал и обхватът на приложенията на нашите продукти остават непроменени.

Продуктите от мед и медни сплави не попадат в обхвата на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (Регламент CLP) и следователно не подлежат на изискванията за класифициране и етикетиране.