Spuitsystemen Co. REACH

Over dit beleid

De verordening (EG) 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) regelt de vervaardiging, het op de markt brengen en het gebruik van chemische stoffen en mengsels.

Spraying Systems Co. levert onder andere ook spuitdoppen, onderdelen van spuitdoppen en onderdelen van koperlegeringen.

In de zin van de REACH-verordening worden deze gezien als producten. Volgens artikel 33 van de REACH-verordening moeten leveranciers van producten hun klanten informeren als het geleverde product een stof bevat die op de REACH Candidate List (SVHC-lijst) staat, in gehaltes van meer dan 0,1 massaprocent. Op 27.06.2018 is lood (CAS:7439-92-1 / EINECS: 231-100-4) toegevoegd aan de SVHC-kandidatenlijst. Deze opname leidt tot een daarmee samenhangende informatieplicht in de toeleveringsketen.


Wij delen u hierbij mee dat onze producten van koperlegeringen lood bevatten in concentraties van meer dan 0,1 massaprocent.

De indeling als gevaarlijke stof, de regels voor het veilig hanteren van loodmetaal en het toepassingsgebied van onze producten blijven ongewijzigd.

Producten van koper en koperlegeringen vallen niet onder het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (CLP-verordening) en zijn daarom niet onderworpen aan de indelings- en etiketteringsvoorschriften.