Spraying Systems Co. REACH

Om denne policyen

EU-parlamentets og rådets forordning (EC) 1907/2006 om registrering, evaluering, godkjenning og restriksjon av kjemikalier (REACH) regulerer produksjon, markedsføring og bruk av kjemiske stoffer og blandinger.

Spraying Systems Co. leverer også blant annet dyser, dysekomponenter og deler laget av kobberlegeringer.

I henhold til REACH-forordningen blir disse sett på som produkter. I henhold til artikkel 33 i REACH-forordningen skal leverandører av produkter informere kundene sine dersom det leverte produktet inneholder et stoff på REACH-kandidatlisten (SVHC-listen) i nivåer større enn 0,1 masseprosent. Den 27.06.2018 ble bly (CAS:7439-92-1 / EINECS: 231-100-4) lagt til SVHC-kandidatlisten. Denne inkluderingen utløser en relatert informasjonsplikt i forsyningskjeden.


Vi informerer deg herved om at våre produkter laget av kobberlegeringer inneholder bly i konsentrasjoner større enn 0,1 masseprosent.

Klassifiseringen av farlige stoffer, reglene for sikker håndtering av blymetall og bruksområdet for våre produkter forblir uendret.

Kobber- og kobberlegeringsprodukter faller ikke innenfor virkeområdet til Europaparlamentets og rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og blandinger (CLP-forordningen) og er derfor ikke underlagt klassifisering. og merkingskrav.