Spraying Systems Co. REACH

Om denna policy

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) reglerar tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av kemiska ämnen och blandningar.

Spraying Systems Co. levererar också bland annat munstycken, munstyckskomponenter och delar av kopparlegeringar.

I den mening som avses i Reach-förordningen betraktas dessa som produkter. Enligt artikel 33 i Reach-förordningen ska leverantörer av produkter informera sina kunder om den levererade produkten innehåller ett ämne på Reach-kandidatförteckningen (SVHC-förteckningen) i halter som överstiger 0,1 viktprocent. Den 27.06.2018 lades bly (CAS:7439-92-1 / EINECS: 231-100-4) till på SVHC-kandidatförteckningen. Detta införande utlöser en relaterad informationsskyldighet i leveranskedjan.


Vi informerar härmed om att våra produkter av kopparlegeringar innehåller bly i koncentrationer över 0,1 massprocent.

Klassificeringen av farligt material, reglerna för säker hantering av blymetall och tillämpningsområdet för våra produkter förblir oförändrade.

Produkter av koppar och kopparlegeringar omfattas inte av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP-förordningen) och omfattas därför inte av kraven på klassificering och märkning.