Podmínky fakturace stříkacích systémů AutoJet Europe

Na všechny obchodní vztahy, do nichž je společnost Spraying Systems Auto-Jet Europe zapojena, se vztahují všeobecné obchodní podmínky společnosti Spraying Systems AutoJet Europe, které jsou přiloženy ke všem nabídkám a smlouvám společnosti Spraying Systems AutoJet Europe . Kopii těchto všeobecných obchodních podmínek může spoludodavatel kdykoli obdržet v sídle společnosti Spraying Systems AutoJet Europe. Tyto všeobecné obchodní podmínky vždy nahrazují případné všeobecné obchodní podmínky spoludodavatele, s výjimkou případů, kdy společnost Spraying Systems AutoJet Europe při přijetí objednávky výslovně písemně akceptuje použitelnost všech nebo části obchodních podmínek spoludodavatele. Níže uvedené články jsou výňatkem ze všeobecných obchodních podmínek, které se vztahují na obchodní vztahy se společností Spraying Systems AutoJet Europe, a proto platí v plném rozsahu spolu s dalšími obchodními podmínkami, které zde nejsou uvedeny:

Článek 1. Vznik smlouvy
Smlouva může být považována za platně vzniklou pouze:
1°) pokud je písemná nabídka společnosti Spraying Systems AutoJet Eu-rope bezpodmínečně přijata adresátem této nabídky nebo
2°) pokud společnost Spraying Systems AutoJet Europe bezpodmínečně přijme objednávku učiněnou spoludodavatelem. Společnost Spraying Systems AutoJet Europe má právo jednostranně vypovědět smlouvu bez náhrady škody, pokud její faktury nebyly uhrazeny v příslušných termínech splatnosti nebo pokud má společnost Spraying Systems AutoJet Europe oprávněné důvody pochybovat o solventnosti spoludodavatele. V každém případě má společnost Spraying Systems AutoJet Europe právo pozastavit všechny své závazky vůči spoludodavateli, včetně závazků týkajících se jiných závazků, než jsou ty, kterých se týká platba, a to až do úplného zaplacení všech splatných faktur spoludodavatelem. V případě odstoupení od smlouvy ze strany spoludodavatele bude stanovena náhrada škody s přihlédnutím k již vynaloženým nákladům (zejména pokud jde o již zakoupené a používané díly a náklady na výzkum), již provedeným výkonům a ušlému zisku. Pokud se nepodaří dosáhnout dohody o náhradě škody, bude záležitost řešena příslušným soudem, přičemž náhrada škody nebude nikdy nižší než 50 % smluvní ceny.

Článek 2. Cena
Ceny jsou uvedeny netto, bez DPH. Není-li stanoveno jinak, jdou náklady na balení, dopravu a pojištění, jakož i clo a veškeré daně na vrub spoludodavatele.
Pokud se smlouva uzavřená se spoludodavatelem týká zboží a/nebo služeb dovážených společností Spraying Systems AutoJet Europe , je cena stanovena na základě prodejního kurzu měny původu vůči euru, který je uveden na bruselské burze v den kotace provedené společností Spraying Systems AutoJet Europe nebo v den uzavření smlouvy, podle konkrétního případu. Pokud se platný kurz v den platby liší od kurzu, na jehož základě byla cena stanovena, má společnost Spraying Systems AutoJet Europe právo zvýšit nebo snížit cenu tak, aby odrážela změnu kurzu.

Článek 3. Platební podmínky
Platby budou prováděny v sídle společnosti Spraying Systems AutoJet Europe, přičemž veškeré náklady způsobené samotnou platbou jdou na vrub spoludodavatele. Čerpání směnky nemá za následek obnovení smlouvy a podmínky smlouvy zůstávají v platnosti v plném rozsahu. Ani přijetí jiné formy platby než v hotovosti ze strany Spraying Systems AutoJet Europe nemá za následek obnovení smlouvy.
Pokud zvláštní ustanovení umožňují spoludodavateli platit ve splátkách a pokud jedna ze splátek není uhrazena, ztrácí spoludodavatel výhodu těchto splátek a celá cena se stává splatnou okamžitě, ipso iure.
Všechny faktury Spraying Systems AutoJet Europe jsou splatné do třiceti dnů ode dne následujícího po doručení faktury spoludodavateli, pokud není výslovně stanoveno jinak. Pokud spoludodavatel nezaplatí částku v den její splatnosti, bude mu ipso iure účtován úrok ze všech částek, které spoludodavatel stále dluží, vypočtený denně podle sazby stanovené zákonem ze dne 2. srpna 2002 o boji proti opožděným platbám v obchodních transakcích a jeho změnami zveřejněnými v belgickém úředním věstníku (Moniteur Belge). Kromě toho se nezaplacené částky zvyšují ipso iure o 15 %, minimálně o 50 EUR, pokud tyto částky zůstanou nezaplaceny 15 dní po zaslání oficiální výzvy. V případě pozdní úhrady některé z faktur společnosti Spraying Systems AutoJet Europe má společnost Spraying Systems AutoJet Europe právo pozastavit veškeré své vlastní závazky až do úplného zaplacení této faktury. V důsledku toho společnost Spraying Systems AutoJet Europe v případě smlouvy uzavřené na etapy případně nezahájí plnění další fáze. V takovém případě se dohodnutý termín dodání prací prodlouží úměrně době pozastavení. O stejnou dobu budou prodlouženy i případné sankční doložky na straně spoludodavatele týkající se včasného dodání.
Veškeré reklamace nebo spory týkající se faktury musí být formulovány do osmi dnů od data vystavení faktury. Případné spory nemají odkladný účinek na úhradu ostatních nesporných částí.

Článek 4. Dodávka
Zboží prodané společností Spraying Systems AutoJet Europe spoludodavateli bude společností Spraying Systems AutoJet Europe a spoludodavatelem považováno za definitivně dodané, pokud může být spoludodavatelem identifikováno ve skladu společnosti Spraying Sys-tems AutoJet Europe nebo na místě určeném společností Spraying Systems AutoJet Europe , bez ohledu na to, zda spoludodavatel tuto identifikaci skutečně provede či nikoliv. Zejména může společnost Spray-ing Systems AutoJet Europe pozastavit svůj závazek k dodání zboží, dokud spoludodavatel nedodrží své vlastní závazky.
Dodací podmínky případně uvedené na jakémkoli smluvním dokumentu, které lze uplatnit vůči společnosti Spraying Systems AutoJet Europe, jsou uvedeny pouze orientačně. Nedodržení takové lhůty nikdy nezakládá smluvní odpovědnost společnosti Spraying Systems AutoJet Europe . Od tohoto ustanovení se lze odchýlit pouze v případě, že zvláštní smluvní podmínky výslovně uvádějí, že tyto dodací lhůty jsou povinné nebo představují podstatnou podmínku smlouvy.
Dílčí dodávky jsou akceptovány.
Škody nezpůsobené přepravou - viditelné vady vlastní zboží - musí být společnosti Spraying Systems AutoJet Europe oznámeny doporučeným dopisem, jakmile bylo zboží prodávané společností Spraying Systems AutoJet Europe doručeno na místo určené spoludodavatelem, a to nejpozději třetí pracovní den po příchodu zboží na místo určené spoludodavatelem. Spoludodavatel ztrácí vůči společnosti Spraying Systems AutoJet Europe veškerá práva týkající se okolností, za kterých společnost Spraying Systems AutoJet Europe splnila svůj závazek k dodání, pokud výše uvedená lhůta nebyla dodržena. V takovém případě zůstává v platnosti pouze případná záruka za skryté vady, a to s výhradou podmínek a omezení stanovených v článku 7 všeobecných obchodních podmínek.

Článek 5. Převod vlastnického práva a rizika
Spraying Systems AutoJet Europe mají výhradu vlastnického práva k prodávaným věcem, dokud spoludodavatel nesplní všechny své závazky v plném rozsahu. Do té doby nemá spoludodavatel právo zboží dále prodávat nebo je použít jako zástavu. Pokud je nezaplacené zboží určeno k instalaci do nemovitosti, kterou má spoludodavatel v nájmu, požádá k tomu spoludodavatel společnost Spraying Systems AutoJet Europe o předchozí souhlas, a to doporučeným dopisem s uvedením jména a adresy vlastníka, jakož i adresy příslušné pronajaté nemovitosti.
Spoludodavatel nese rizika týkající se prodaného zboží od okamžiku, kdy bylo toto zboží identifikováno ve skladu společnosti Spraying Systems AutoJet Europe nebo na místě určeném k tomuto účelu společností Spraying Systems AutoJet Europe . V důsledku toho se přeprava uskutečňuje na riziko spoludodavatele, a to i v případě, že zvláštní podmínky stanoví, že náklady na přepravu ponese společnost Spraying Systems AutoJet Europe, např. uvedením "zdarma".

Článek 6. Rozhodné právo
Tato smlouva se řídí belgickým právem. Pro dodané zboží platí bezpečnostní předpisy platné v Belgii v den nabídky, kterou společnost Spraying Systems AutoJet Europe předložila spoludodavateli, nebo v den přijetí objednávky spoludodavatele společností Spraying Systems AutoJet Europe. Pokud jde o přepravu zboží, platí mezi společností Spraying Systems AutoJet Europe a spoludodavatelem podmínky Incoterms 2000. Není-li výslovně dohodnuto jinak, řídí se každá přeprava mezi Spraying Systems AutoJet Europe a spoludodavatelem Incoterm EXW.

Článek 7. Spory
Veškeré spory týkající se platnosti, výkladu a plnění smlouvy uzavřené se spoludodavatelem budou řešeny soudy v okrese Gent.

Obchodní podmínky Spraying Systems Co. USA

1. VYLOUČENÍ ZÁRUKY
Autoři těchto webových stránek a všech odkazovaných stránek (dále společně jen "tyto webové stránky"), společnost Spraying Systems Co. a její divize a/nebo dceřiné společnosti nebo hostitel těchto webových stránek (dále společně jen "Spraying Systems") nemají konkrétní informace o tom, jak budou výrobky prodávané nebo popisované na těchto webových stránkách používány, a neznají podrobnosti týkající se balení, manipulace nebo postupů, které mohou být použity v souvislosti s konkrétním výrobkem prodávaným nebo popisovaným na těchto webových stránkách. Bez ohledu na jakékoli návrhy nebo doporučení, které společnost Spraying Systems nebo jakýkoli jiný výrobce zde inzerovaných výrobků může nabízet, nejsou na těchto webových stránkách poskytovány žádné záruky týkající se: (a) použití nebo aplikace informací obsažených na těchto webových stránkách; (b) správného použití jakéhokoli výrobku prodávaného nebo popisovaného na těchto webových stránkách; nebo (c) vhodnosti jakéhokoli výrobku prodávaného nebo popisovaného na těchto webových stránkách pro konkrétní účel použití jakýmkoli návštěvníkem nebo uživatelem těchto webových stránek ("uživatel"). V žádném případě se nelze spoléhat na tyto webové stránky při výběru zboží vhodného pro konkrétní použití, které má uživatel v úmyslu použít.

Spraying Systems tímto upozorňuje, že jakékoli prohlášení společnosti Spraying Systems při prodeji nebo reklamě výrobků nezakládá žádnou záruku, že výrobek je vhodný pro konkrétní účel. Veškerá taková prohlášení nebo popisy mají pouze informativní charakter a nejsou učiněny ani poskytovány jako záruka vhodnosti pro určitý účel. Uživatel je výhradně zodpovědný za určení vhodnosti každého výrobku prodávaného nebo popisovaného v tomto dokumentu pro konkrétní použití nebo použití, ke kterým jsou použity. Jakékoli nesprávné údaje, chyby nebo opomenutí, kterých se společnost Spraying Systems dopustí při propagaci výrobků, nezakládají žádnou odpovědnost společnosti Spraying Systems. Za zjištění přesnosti všech reklamních tvrzení odpovídá výhradně uživatel. Společnost Spraying Systems nepřebírá odpovědnost za dodržování federálních, státních nebo místních zákonů, pravidel, vyhlášek nebo předpisů.

SPRAYING SYSTEMS VYHLAŠUJE JAKÉKOLIV PŘEDPOKLÁDANÉ NEBO VYJÁDŘENÉ ZÁRUKY, VČETNĚ ZÁRUKY FITNESS A MERCHANTABILITY, S VÝJIMKOU VÝŠE UVEDENÉHO. SPOLEČNOST SPRAYING SYSTEMS V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI NÁROKY TÝKAJÍCÍ SE. UŠLÝ ZISK, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z VÝROBY, PRODEJE, DODÁVKY NEBO POUŽÍVÁNÍ JAKÉHOKOLI VÝROBKU POPSANÉHO NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH NEBO V SOUVISLOSTI S NIMI, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST SPRAYING SYSTEMS BYLA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA. ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI SPRAYING SYSTEMS JE VE VŠECH PŘÍPADECH OMEZENA A NESMÍ PŘEKROČIT KUPNÍ CENU ZAPLACENOU ZA JAKÝKOLI VÝROBEK.

Pokud to není výslovně uvedeno, zmínky o obchodních názvech, komerčních produktech nebo organizacích, včetně odkazů na webové stránky, které nejsou pod kontrolou společnosti Spraying Systems, neznamenají, že je společnost Spraying Systems podporuje.

2. ZABEZPEČENÍ KVALITY
Společnost Spraying Systems není povinna zajistit, aby jakékoli zboží popisované nebo prodávané na těchto webových stránkách nebo informace na nich obsažené splňovaly jakékoli zvláštní specifikace pro zajištění kvality uživatele a/nebo jiné zvláštní požadavky uživatele, pokud tyto specifikace a/nebo jiné požadavky nejsou výslovně uvedeny v objednávce uživatele a výslovně akceptovány společností Spraying Systems. V případě, že je jakékoli takové zboží dodané společností Spraying Systems v souvislosti s tím použito ke konečnému použití, aniž by příslušná specifikace a/nebo jiný požadavek byly uvedeny v objednávce uživatele a výslovně akceptovány společností Spraying Systems, uživatel odškodní společnost Spraying Systems za veškeré škody nebo nároky na náhradu škody vznesené jakoukoli osobou za jakékoli zranění, ať už smrtelné nebo nesmrtelné, jakékoli osoby nebo za jakékoli škody na majetku jakékoli osoby, které vznikly v souvislosti s takovou aplikací nebo z ní vyplývají.

3. Uživatel jepovinen nahraditspolečnosti Spraying Systems škodu, která jí vznikla v souvislosti s takovou aplikací.TECHNICKÁ ASISTENCE
Pokud není společností Spraying Systems výslovně uvedeno jinak: (a) jakékoli technické poradenství poskytované společností Spraying Systems v souvislosti s použitím zboží dodaného uživateli je bezplatné, (b) společnost Spraying Systems nepřebírá žádné závazky ani odpovědnost za takové poradenství ani za jakékoli výsledky, k nimž dojde v důsledku použití takového poradenství, a (c) uživatel nese výhradní odpovědnost za výběr a specifikaci zboží vhodného pro konečné použití takového zboží.