Všeobecné Obchodní Podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Spraying Systems Czech, s.r.o., sídlem Brno - Štýřice, Jaroslava Foglara 863/7, PSČ 639 00, zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. C 59351, IČ 28180062, jako prodávající (dále jen "Prodávající") a na straně druhé kupující (dále jen "Kupující").

Kupujícím se rozumí podnikatel ve smyslu ust. § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "OZ").

Tyto obchodní podmínky (dále jen "VOP") doplňují ve smyslu ust. § 1751 OZ kupní smlouvu o úpravu vzájemných práv a povinností při prodeji jednotlivých produktů z nabídky Prodávajícího. Výslovná smluvní ujednání stran mají před VOP přednost. Otázky neupravené ve smlouvě ani v těchto VOP se řídí OZ.

V případě, že Kupující podmíní uzavření smlouvy akceptací svými VOP, pak případné rozdíly mezi těmito VOP budou řešena dle OZ.

 1. Smlouva je uzavřena doručením potvrzení Prodávajícího, že přijal objednávku Kupujícího. Prodávající zasílá Kupujícímu své potvrzení, za případné chyby při přenosu dat Prodávající nenese odpovědnost. Uzavřenou smlouvu lze měnit a/nebo rušit pouze na základě dohody stran a/nebo ze zákonných důvodů.
 2. Veškerá oznámení a komunikace stran při sjednávání smlouvy či její realizaci si vyžadují vždy i písemnou formu, přičemž smluvní strany akceptují i elektronickou formu.
 3. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
 4. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu.
 5. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny, přičemž nebezpečí škody na věci přechází na Kupujícího okamžikem dodání věci Prodávajícím Kupujícímu.
 6. Prodávající Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.
 7. Prodávající splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.
 8. Má-li Prodávající věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.
 9. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření této Smlouvy.
 10. Prodávající se nezavazuje k plnění žádných zvláštních požadavků Kupujícího na kvalitu ani jiných zvláštních požadavků a záruku poskytuje v délce 12 měsíců výhradně na skryté vady věci. Poškození způsobená opotřebením, nesprávným používáním nebo údržbou nebo používáním korozivních a abrazivních látek nebudou považována za vadu materiálu nebo výrobní vadu, ani za skrytou vadu věci.
 11. Prodávající zaručuje, že dodávaná věc nezasahuje do žádných autorských práv, patentů ani ochranných známek. Prodávající v žádném případě nepřebírá zodpovědnost za přerušení provozu, ušlý zisk, neuzavřené smlouvy ani jiné nepřímé škody utrpěné Kupujícím.
 12. Pokud není sjednáno jinak, pak sjednaná kupní cena věci se uvádí vždy bez DPH a zahrnuje i veškeré náklady na zabalení a dopravu věci. Pokud byla sjednána cena věci bez dopravy a Prodávající jí má zajistit, přeúčtovává dále i náklady na dopravu. Kupní cena se považuje za zaplacenou okamžikem jejího připsání na účet Prodávajícího.
 13. Veškeré platby se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený v daňovém dokladu vždy s uvedením VS, jímž je číslo daňového dokladu, ke kterému se platba vztahuje. Daňový doklad zašle Prodávající vždy na adresu uvedenou Kupujícím, případně na jeho e-mailovou adresu, s čímž smluvní strany souhlasí.
 14. V případě prodlení s úhradou kupní ceny má Prodávající právo na smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
 15. Žádná ze smluvních strana není oprávněna postoupit peněžité nároky vůči druhé smluvní straně na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu.
 16. Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují ke smlouvě, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena bud' osobně, nebo doporučeným dopisem na adresu sídla uvedenou v OR, není-li stanoveno nebo mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Oznámení, která dle těchto VOP mohou být zasílána na e-mailovou adresu, budou zasílána vždy na e-mailovou adresu Kupujícího, ze které byla provedena objednávka (neoznámí-li Kupující adresu jinou) a na e-mailovou adresu Prodávajícího [email protected].
 17. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny svých kontaktních údajů budou o této změně druhou smluvní stranu informovat nejpozději do 3 dnů od takové změny.
 18. Každá smluvní strana nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci případných i vzniklých škod. Smluvní strany prohlašují, že nejvyšší předvídatelná škoda na základě této smlouvy je ve výši kupní ceny věci.
 19. Strany se zavazují uchovat v tajnosti veškeré informace získané při uzavírání smlouvy i po jejím ukončení.