Villkor för faktura Sprutningssystem AutoJet Europe

På alla affärsrelationer där Spraying Systems Auto-Jet Europe är inblandade gäller Spraying Systems AutoJet Europes allmänna villkor, som bifogas alla offerter och kontrakt från Spraying Systems AutoJet Europe . En kopia av dessa allmänna villkor kan när som helst erhållas av medkontrahenten på Spraying Systems AutoJet Europes säte. Dessa villkor har alltid företräde framför eventuella allmänna villkor från medkontrahenten, utom om Spraying Systems AutoJet Europe, när de godkänner en beställning, uttryckligen och skriftligen godkänner att alla eller delar av medkontrahentens villkor är tillämpliga. Artiklarna nedan är ett utdrag ur de allmänna villkor som är tillämpliga på affärsrelationer med Spraying Systems AutoJet Europe och är därför tillämpliga i sin helhet, tillsammans med andra villkor som inte nämns här:

Artikel 1. Upprättande av avtalet
Avtalet kan endast anses vara giltigt upprättat:
1°) om en skriftlig offert från Spraying Systems AutoJet Eu-rope accepteras villkorslöst av mottagaren av denna offert eller
2°) om Spraying Systems AutoJet Europe villkorslöst accepterar en beställning från medkontrahenten. Spraying Systems AutoJet Europe har rätt att ensidigt säga upp avtalet utan ersättning om deras fakturor inte har betalats på respektive förfallodag eller om Spraying Systems AutoJet Europe har rimliga skäl att tvivla på medkontrahentens betalningsförmåga. Spraying Systems AutoJet Europe har under alla omständigheter rätt att skjuta upp alla sina skyldigheter gentemot medkontrahenten, även de som rör andra åtaganden än de som berörs av betalningen, tills medkontrahenten har betalat alla förfallna fakturor i sin helhet. Om medkontrahenten häver avtalet ska en ersättning fastställas med hänsyn till de kostnader som redan har uppstått (särskilt för de delar som redan har köpts och ska användas och för forskningskostnader), de prestationer som redan har utförts och inkomstbortfallet. Om man inte kan komma överens om ersättningen ska frågan avgöras av behörig domstol, varvid ersättningen aldrig får understiga 50 % av kontraktspriset.

Artikel 2. Pris
Priserna är nettopriser, exklusive mervärdesskatt. Om inget annat anges, ska medkontrahenten stå för förpacknings-, transport- och försäkringskostnader samt tullar och alla skatter.
Om det avtal som ingåtts med medkontrahenten gäller varor och/eller tjänster som importeras av Spraying Systems AutoJet Europe fastställs priset på grundval av försäljningskursen för ursprungsvalutan i förhållande till euron, enligt noteringen på Bryssels fondbörs den dag då Spraying Systems AutoJet Europe lämnar sin offert eller den dag då avtalet ingås, beroende på omständigheterna. Om den tillämpliga kursen på betalningsdagen skiljer sig från den kurs som låg till grund för prisets fastställande har Spraying Systems AutoJet Europe rätt att höja eller sänka priset för att återspegla kursförändringen.

Artikel 3. Betalningsvillkor
Betalningar kommer att göras på Spraying Systems AutoJet Europes säte, varvid alla kostnader som orsakas av själva betalningen kommer att belasta medkontrahenten. Ett bytesbrev innebär inte att avtalet förnyas, och avtalets villkor förblir tillämpliga i sin helhet. Spraying Systems AutoJet Europes godtagande av en annan betalningsform än kontant betalning leder inte heller till förnyelse.
Om särskilda bestämmelser ger medkontrahenten möjlighet att betala i delbetalningar och om en av delbetalningarna inte betalas, förlorar medkontrahenten förmånen av dessa delbetalningar och hela priset ska betalas omedelbart, ipso jure.
Alla fakturor från Spraying Systems AutoJet Europe ska betalas inom trettio dagar från och med dagen efter det att medkontrahenten har mottagit fakturan, om inte annat uttryckligen föreskrivs. Om medkontrahenten inte betalar ett belopp på förfallodagen ska ränta tas ut på alla belopp som medkontrahenten fortfarande är skyldig, ipso jure, beräknad per dag enligt den räntesats som fastställs i lagen av den 2 augusti 2002 om bekämpning av sena betalningar vid handelstransaktioner och ändringar av denna lag, som offentliggjorts i Belgiens officiella tidning (Moniteur Belge). Dessutom ska de obetalda beloppen ipso jure höjas med 15 %, med ett minimibelopp på 50 euro om dessa belopp förblir obetalda 15 dagar efter det att en formell kallelse har skickats. Vid försenad betalning av en av Spraying Systems AutoJet Europes fakturor har Spraying Systems AutoJet Europe rätt att skjuta upp alla sina egna skyldigheter tills fakturan är helt betald. Om det rör sig om ett avtal i flera faser kommer Spraying Systems AutoJet Europe därför eventuellt inte att påbörja genomförandet av nästa fas. Om detta skulle inträffa kommer det överenskomna leveransdatumet för arbetena att förlängas i proportion till uppskjutandeperioden. Eventuella straffklausuler från medkontraktörens sida om leverans i tid kommer också att förlängas med samma period.
Alla klagomål eller tvister om en faktura måste formuleras inom åtta dagar från fakturadatumet. Eventuella tvister innebär inte att betalningen av andra icke bestridda delar skjuts upp.

Artikel 4. Leverans
De varor som Spraying Systems AutoJet Europe har sålt till medkontrahenten anses av Spraying Systems AutoJet Europe och av medkontrahenten som slutgiltigt levererade om varorna kan identifieras av medkontrahenten i Spraying Systems AutoJet Europes lager eller på en plats som utsetts av Spraying Systems AutoJet Europe, oavsett om medkontrahenten verkligen utför denna identifiering eller inte. Spray-ing Systems AutoJet Europe kan i synnerhet avbryta sin leveransskyldighet så länge som medkontrahenten inte har uppfyllt sina egna åtaganden.
De leveransvillkor som eventuellt nämns i något avtalsdokument och som kan åberopas mot Spraying Systems AutoJet Europe anges endast som en indikation. Att inte hålla en sådan tidsfrist kommer aldrig att leda till att Spraying Systems AutoJet Europe blir avtalsskyldigt. Denna bestämmelse kan endast frångås om det i särskilda villkor uttryckligen anges att dessa leveransvillkor är obligatoriska eller utgör ett väsentligt villkor för avtalet.
Delvisa leveranser accepteras.
Skador som inte orsakats av transport - synliga fel som är utmärkande för varorna - måste anmälas till Spraying Systems AutoJet Europe med rekommenderat brev så snart varorna som Spraying Systems AutoJet Europe har sålt har levererats till den plats som anges av medkontrahenten, senast den tredje arbetsdagen efter det att varorna har anlänt till den plats som anges av medkontrahenten. Medkontrahenten förlorar alla rättigheter mot Spraying Systems AutoJet Europe när det gäller de omständigheter under vilka Spraying Systems AutoJet Europe har uppfyllt sin leveransskyldighet om den ovannämnda tidsfristen inte uppfylls. I detta fall förblir endast den eventuella garantin för dolda fel tillämplig, med förbehåll för de villkor och begränsningar som anges i artikel 7 i de allmänna villkoren.

Artikel 5. Överföring av äganderätt och risk
Spraying Systems AutoJet Europe har ett äganderättsförbehåll på de sålda föremålen tills medkontrahenten har uppfyllt alla sina åtaganden fullt ut. Fram till dess har medkontrahenten inte rätt att sälja varorna vidare eller använda dem som säkerhet. Om de obetalda varorna är avsedda att installeras i en fastighet som medkontrahenten hyrt, ska denne begära Spraying Systems AutoJet Europes förhandsgodkännande för detta genom ett rekommenderat brev med angivande av ägarens namn och adress samt adressen till den berörda hyrda fastigheten.
Medkontrahenten bär riskerna med avseende på de sålda varorna från och med det ögonblick då varorna har identifierats i Spraying Systems Spraying Systems AutoJet Europes lagerlokal eller på en plats som Spraying Systems AutoJet Europe har utsett för detta ändamål. Transporten sker därför på medkontraktörens risk, även om det i de särskilda villkoren föreskrivs att Spraying Systems AutoJet Europe ska stå för transportkostnaderna, t.ex. genom att ange "gratis".

Artikel 6. Tillämplig lag
Detta avtal regleras av belgisk lag. De säkerhetsanvisningar som gäller för de levererade varorna är de som gäller i Belgien på dagen för den offert som Spraying Systems AutoJet Europe lämnar till medkontrahenten eller på dagen för Spraying Systems AutoJet Europes godkännande av medkontrahentens beställning. När det gäller transport av varor ska Incoterms 2000 tillämpas mellan Spraying Systems AutoJet Europe och medkontrahenten. Om inte annat uttryckligen överenskommits ska varje transport mellan Spraying Systems AutoJet Europe och medkontrahenten regleras av EXW Incoterm.

Artikel 7. Tvister
Alla tvister om giltigheten, tolkningen och genomförandet av det avtal som ingåtts med medkontrahenten ska avgöras av domstolarna i Gent.

Villkor Spraying Systems Co. USA

1. GARANTIUTLÅTANDE
Författarna till denna webbplats och alla länkade webbplatser (tillsammans denna "webbplats"), Spraying Systems Co., dess divisioner och/eller dotterbolag eller värd för denna webbplats (tillsammans "Spraying Systems") har ingen specifik information om hur de produkter som säljs eller beskrivs på denna webbplats kommer att användas och känner inte till detaljerna kring förpackning, hantering eller förfaranden som kan användas i samband med en viss produkt som säljs eller beskrivs på denna webbplats. Trots förslag eller rekommendationer som Spraying Systems eller någon annan tillverkare av produkter som annonseras här kan ha erbjudit, ges inga garantier på denna webbplats om: (a) användningen eller tillämpningen av information som finns på denna webbplats, (b) korrekt användning av någon produkt som säljs eller beskrivs här, eller (c) lämpligheten av någon produkt som säljs eller beskrivs här för det särskilda ändamål som används av någon besökare eller användare av denna webbplats ("användare"). Man bör inte på något sätt förlita sig på denna webbplats vid val av varor som är lämpliga för det särskilda bruk som användaren avser att använda dem.

Spraying Systems meddelar härmed att alla uttalanden som görs av Spraying Systems i samband med försäljning av eller reklam för produkterna inte ska skapa någon garanti för att produkten är lämplig för ett särskilt ändamål. Alla sådana uttalanden eller beskrivningar är endast informativa och görs eller ges inte som en garanti för lämplighet för ett visst ändamål. Användaren är ensam ansvarig för att avgöra om varje produkt som säljs eller beskrivs här är lämplig för den särskilda användning eller de särskilda användningsområden som de används för. Eventuella felaktiga uppgifter, fel eller utelämnanden som Spraying Systems gjort i reklamen för produkterna ska inte medföra något ansvar för Spraying Systems. Det är användarens eget ansvar att fastställa riktigheten i alla reklambudskap. Spraying Systems tar inte ansvar för efterlevnaden av federala, statliga eller lokala lagar, regler, förordningar eller föreskrifter.

SPRAYING SYSTEMS AVSLÅTAR ALLA IMPLICITERADE ELLER UTTRYCKTA GARANTIER, INKLUSIVE GARANTIER OM LÄGE OCH MARKNADSLIGHET, UTANFÖR DET SOM ÄR BESTÄMTAT OVERSEDAN. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA SPRAYING SYSTEMS VARA ANSVARIGT FÖR NÅGOT ANSPRÅK FÖR. VINSTFÖRLUST, TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED TILLVERKNING, FÖRSÄLJNING, LEVERANS ELLER ANVÄNDNING AV NÅGON PRODUKT SOM BESKRIVS PÅ DENNA WEBBPLATS, ÄVEN OM SPRAYING SYSTEMS HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR. SPRAYING SYSTEMS ANSVAR I ALLA HÄNDELSER ÄR BEGRÄNSAT TILL OCH FÅR INTE ÖVERSTIGA DET INKÖPSPRIS SOM BETALATS FÖR EN PRODUKT.

Om det inte uttryckligen anges innebär inte omnämnandet av handelsnamn, kommersiella produkter eller organisationer, inklusive länkar till webbplatser som inte kontrolleras av Spraying Systems, att Spraying Systems godkänner dem.

2. KVALITETSSÄKRING
Spraying Systems har ingen skyldighet att se till att varor som beskrivs eller säljs på denna webbplats eller information som finns på denna webbplats uppfyller användarens särskilda specifikationer för kvalitetssäkring och/eller andra särskilda användarkrav, såvida inte sådana specifikationer och/eller andra krav uttryckligen anges i användarens inköpsorder och uttryckligen godkänns av Spraying Systems. Om sådana varor som levereras av Spraying Systems i samband med detta används för slutanvändning utan att lämplig specifikation och/eller andra krav därför har fastställts i användarens beställning och uttryckligen godkänts av Spraying Systems, ska användaren ersätta och hålla Spraying Systems skadeslös för alla skador eller skadeståndskrav som framställs av någon person för någon skada, dödlig eller icke-dödlig, på någon person eller för någon skada på någons egendom som uppkommer i samband med eller som härrör från en sådan användning.

3. TEKNISKASSISTANS
Om inte annat uttryckligen anges av Spraying Systems: (a) all teknisk rådgivning som tillhandahålls av Spraying Systems med avseende på användningen av varor som tillhandahållits användaren är kostnadsfri, (b) Spraying Systems åtar sig ingen skyldighet eller ansvar för sådan rådgivning eller för resultat som uppstår till följd av tillämpningen av sådan rådgivning, och (c) användaren har det fulla ansvaret för val och specifikation av de varor som är lämpliga för slutanvändningen av sådana varor.