Algemene voorwaarden van de factuur Spuitsystemen AutoJet Europe

Op alle zakelijke relaties waarbij Spraying Systems AutoJet Europe betrokken is, zijn de algemene voorwaarden van Spraying Systems AutoJet Europe van toepassing, zoals bijgevoegd bij alle offertes en contracten van Spraying Systems AutoJet Europe . Een exemplaar van deze algemene voorwaarden kan door de medecontractant te allen tijde worden verkregen op de maatschappelijke zetel van Spraying Systems AutoJet Europe. Deze voorwaarden hebben altijd voorrang op de eventuele algemene voorwaarden van de medecontractant, behalve indien Spraying Systems AutoJet Europe bij de aanvaarding van een bestelling uitdrukkelijk en schriftelijk de toepasselijkheid van alle of van een deel van de voorwaarden van de medecontractant aanvaardt. De hierna volgende artikelen zijn een uittreksel van de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de zakelijke relaties met Spraying Systems AutoJet Europe en zijn dus volledig van toepassing, samen met de andere voorwaarden, die hier niet genoemd worden:

Artikel 1. Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst kan slechts als geldig tot stand gekomen worden beschouwd:
1°) indien een schriftelijke offerte van Spraying Systems AutoJet Eu-rope door de geadresseerde van deze offerte onvoorwaardelijk wordt aanvaard of
2°) indien Spraying Systems AutoJet Europe een door de medecontractant geplaatste order onvoorwaardelijk aanvaardt. Spraying Systems AutoJet Europe heeft het recht de overeenkomst eenzijdig te beëindigen zonder schadeloosstelling indien hun facturen niet betaald zijn op de respectieve vervaldata of indien Spraying Systems AutoJet Europe redelijke gronden heeft om te twijfelen aan de solvabiliteit van de medecontractant. In ieder geval heeft Spraying Systems AutoJet Europe het recht om al hun verplichtingen ten opzichte van de medecontractant op te schorten, met inbegrip van die welke betrekking hebben op andere verbintenissen dan die waarop de betaling betrekking heeft, totdat de medecontractant alle verschuldigde facturen volledig betaald heeft. In geval van annulering van de overeenkomst door de medecontractant zal een schadeloosstelling worden vastgesteld, rekening houdend met de reeds gemaakte kosten (met name wat betreft de reeds aangekochte en te gebruiken onderdelen en de onderzoekskosten), de reeds uitgevoerde prestaties en de winstderving. Indien geen overeenstemming over de schadeloosstelling kan worden bereikt, zal de zaak door de bevoegde rechter beslecht worden, waarbij de schadeloosstelling nooit minder dan 50% van de contractprijs zal bedragen.

Artikel 2. Prijs
De prijzen zijn netto, exclusief B.T.W. Tenzij anders bepaald zijn de verpakkings-, vervoers- en verzekeringskosten, alsmede de douanerechten en alle belastingen ten laste van de medecontractant.
Indien de met de medecontractant gesloten overeenkomst betrekking heeft op goederen en/of diensten die door Spraying Systems AutoJet Europe worden ingevoerd, wordt de prijs vastgesteld op basis van de verkoopkoers van de valuta van oorsprong ten opzichte van de Euro, zoals genoteerd op de Beurs van Brussel op de datum van de door Spraying Systems AutoJet Europe gedane prijsopgave of op de datum van het sluiten van de overeenkomst, al naar gelang het geval. Indien de toepasselijke koers op de dag van betaling verschilt van de koers op basis waarvan de prijs werd vastgesteld, heeft Spraying Systems AutoJet Europe het recht de prijs te verhogen of te verlagen om rekening te houden met de koerswijziging.

Artikel 3. Betalingsvoorwaarden
De betalingen worden verricht op de maatschappelijke zetel van Spraying Systems AutoJet Europe, waarbij alle kosten veroorzaakt door de betaling zelf ten laste van de medecontractant zijn. Het tekenen van een wisselbrief heeft geen verlenging tot gevolg, en de voorwaarden en bepalingen van de overeenkomst blijven volledig van toepassing. De aanvaarding door Spraying Systems AutoJet Europe van een andere dan contante betalingswijze leidt evenmin tot vernieuwing.
Indien specifieke bepalingen de medecontractant toestaan in termijnen te betalen en indien één van de termijnen niet wordt gehonoreerd, verliest hij het voordeel van deze termijnen en wordt de volledige prijs van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
Alle facturen van Spraying Systems AutoJet Europe zijn betaalbaar binnen dertig dagen vanaf de dag die volgt op de ontvangst door de medecontractant van de factuur, behalve indien uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien de medecontractant een bedrag niet op de vervaldag betaalt, wordt op alle bedragen die de medecontractant nog verschuldigd is, van rechtswege een intrest aangerekend, berekend per dag tegen de rentevoet die is vastgesteld bij de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties en haar wijzigingen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (Moniteur Belge). Bovendien worden de onbetaalde bedragen van rechtswege met 15% verhoogd, met een minimum van € 50, indien deze bedragen 15 dagen na de verzending van een ingebrekestelling onbetaald blijven. In geval van laattijdige betaling van één van de facturen van Spraying Systems AutoJet Europe, heeft Spraying Systems AutoJet Europe het recht om al zijn eigen verplichtingen op te schorten totdat deze factuur volledig betaald is. Dit heeft tot gevolg dat, in het geval van een gefaseerde overeenkomst, Spraying Systems AutoJet Europe mogelijk niet met de uitvoering van de volgende fase zal beginnen. In dat geval zal de overeengekomen opleveringsdatum van de werken naar evenredigheid van de opschortingstermijn worden verlengd. Eventuele boeteclausules van de medecontractant betreffende de tijdige oplevering zullen eveneens met dezelfde periode verlengd worden.
Alle klachten of betwistingen betreffende een factuur moeten binnen acht dagen na de factuurdatum geformu-lleerd worden. Eventuele betwistingen schorsen de betaling van andere niet-betwiste delen niet.

Artikel 4. Levering
De door Spraying Systems AutoJet Europe aan de medecontractant verkochte goederen worden door Spraying Systems AutoJet Europe en door de medecontractant als definitief geleverd beschouwd indien de goederen door de medecontractant kunnen worden geïdentificeerd in het magazijn van Spraying Sys-tems AutoJet Europe 's of op een door Spraying Systems AutoJet Europe aangewezen plaats , ongeacht of de medecontractant deze identificatie werkelijk uitvoert of niet. In het bijzonder kan Spraying Systems AutoJet Europe zijn leveringsverplichting opschorten zolang de medecontractant zijn eigen verbintenissen niet is nagekomen.
De leveringstermijnen die eventueel vermeld zijn op een contractueel document en die tegen Spraying Systems AutoJet Europe kunnen worden ingeroepen, worden slechts als aanwijzing gegeven. Het niet nakomen van zo'n termijn zal nooit leiden tot contractuele aansprakelijkheid van Spraying Systems AutoJet Europe . Van deze bepaling kan alleen worden afgeweken indien in bijzondere voorwaarden uitdrukkelijk is bepaald dat deze leveringsvoorwaarden verplicht zijn of een essentiële voorwaarde van de overeenkomst vormen.
Gedeeltelijke leveringen worden aanvaard.
Niet door het vervoer veroorzaakte schade - zichtbare gebreken die eigen zijn aan de goederen - moeten per aangetekend schrijven aan Spraying Systems AutoJet Europe worden gemeld zodra de door Spraying Systems AutoJet Europe verkochte goederen op de door de medecontractant opgegeven plaats zijn afgeleverd, en wel uiterlijk op de derde werkdag na de aankomst van de goederen op de door de medecontractant opgegeven plaats. De medecontractant verliest alle rechten tegen Spuitsystemen AutoJet Europe met betrekking tot de omstandigheden waarin Spuitsystemen AutoJet Europe aan zijn leveringsverplichting heeft voldaan, indien de voornoemde termijn niet wordt nageleefd. In dit geval blijft alleen de eventuele garantie voor verborgen gebreken van toepassing, onder voorbehoud van de voorwaarden en beperkingen voorzien in artikel 7 van de algemene voorwaarden.

Artikel 5. Overdracht van eigendom en risico
Spuitsystemen AutoJet Europe hebben een eigendomsvoorbehoud op de verkochte artikelen totdat de medecontractant al zijn verbintenissen volledig is nagekomen. Tot dan heeft de medecontractant niet het recht de goederen door te verkopen of ze als onderpand te gebruiken. Indien de onbetaalde goederen bestemd zijn om geïnstalleerd te worden in een onroerend goed dat door de medecontractant gehuurd wordt, vraagt hij daarvoor vooraf de toestemming van Spraying Systems AutoJet Europe per aangetekend schrijven, met vermelding van de naam en het adres van de eigenaar, alsmede het adres van het betrokken gehuurde goed.
De medecontractant draagt de risico's met betrekking tot de verkochte goederen, vanaf het ogenblik dat deze goederen geïdentificeerd zijn in het magazijn van Spraying Systems AutoJet Europe of op een plaats die daartoe door Spraying Systems AutoJet Europe is aangewezen . Bijgevolg geschiedt het vervoer voor risico van de medecontractant, zelfs indien in de bijzondere voorwaarden is bepaald dat Spraying Systems AutoJet Europe de vervoerskosten voor haar rekening neemt, b.v. door de vermelding "gratis".

Artikel 6. Toepasselijk recht
De onderhavige overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. De veiligheidsvoorschriften die van toepassing zijn op de geleverde goederen zijn die welke in België van toepassing zijn op de datum van de offerte van Spraying Systems AutoJet Europe aan de medecontractant of op de datum van aanvaarding door Spraying Systems AutoJet Europe van de bestelling van de medecontractant. Wat het vervoer van goederen betreft, zijn de Incoterms 2000 van toepassing tussen Spraying Systems AutoJet Europe en de medecontractant. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt elk vervoer tussen Spraying Systems AutoJet Europe en de medecontractant geregeld door de EXW Incoterm.

Artikel 7. Geschillen
Alle geschillen betreffende de geldigheid, de interpretatie en de uitvoering van de met de medecontractant gesloten overeenkomst zullen beslecht worden door de rechtbanken van het arrondissement Gent.

Algemene voorwaarden Spraying Systems Co. USA

1. GARANTIEVERKLARING
De auteurs van deze website en alle gelinkte sites (samen deze "Website"), Spraying Systems Co., zijn divisies en/of dochterondernemingen of de host van deze website (samen "Spraying Systems") hebben geen specifieke informatie over hoe de producten die op deze website verkocht of beschreven worden, gebruikt zullen worden en kennen niet de details betreffende de verpakking, behandeling of procedures die gebruikt kunnen worden in verband met een bepaald product dat op deze website verkocht of beschreven wordt. Niettegenstaande eventuele suggesties of aanbevelingen die Spraying Systems of een andere fabrikant van op deze website geadverteerde producten kan hebben aangeboden, worden op deze website geen garanties gegeven met betrekking tot: (a) het gebruik of de toepassing van de informatie op deze website; (b) het juiste gebruik van enig product dat op deze website wordt verkocht of beschreven; of (c) de geschiktheid van enig product dat op deze website wordt verkocht of beschreven voor het specifieke doel dat door een bezoeker of gebruiker van deze website ("Gebruiker") wordt nagestreefd. Er mag op geen enkele manier op deze website vertrouwd worden bij de keuze van goederen die geschikt zijn voor het specifieke gebruik waarvoor de Gebruiker ze wil gebruiken.

Spraying Systems deelt hierbij mede dat elke verklaring die door Spraying Systems bij de verkoop van of reclame voor de producten wordt gedaan, geen garantie inhoudt dat het product geschikt is voor een bepaald doel. Al deze verklaringen of beschrijvingen zijn louter informatief en worden niet gedaan of gegeven als een garantie van geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid van elk product dat hierin wordt verkocht of beschreven voor het specifieke gebruik of de specifieke gebruiken waarvoor het wordt toegepast. Eventuele onjuistheden, fouten of weglatingen door Spraying Systems in de reclame voor de producten scheppen geen enkele aansprakelijkheid voor Spraying Systems. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de juistheid van alle reclame-uitingen vast te stellen. Spraying Systems is niet verantwoordelijk voor de naleving van de federale, staats- of plaatselijke wetten, regels, verordeningen of voorschriften.

SPRAYING SYSTEMS ONTKENT ALLE IMPLIED OF EXPRESSED WARRANTIES, INCLUSIEF GARRANTIES VAN FITNESS EN MERCHANTABILITEIT, BEHALVE ALS HIERVOOR BEPAALD. IN GEEN GEVAL ZAL SPRAYING SYSTEMS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE CLAIM VOOR. WINSTDERVING, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DE VERVAARDIGING, VERKOOP, LEVERING OF HET GEBRUIK VAN EEN PRODUCT DAT OP DEZE WEBSITE WORDT BESCHREVEN, ZELFS INDIEN SPRAYING SYSTEMS OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN SPRAYING SYSTEMS IS IN ALLE GEVALLEN BEPERKT TOT EN ZAL NIET MEER BEDRAGEN DAN DE AANKOOPPRIJS DIE VOOR EEN PRODUCT BETAALD IS.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, houdt vermelding van handelsnamen, commerciële producten of organisaties, met inbegrip van links naar websites die niet onder de controle van Spraying Systems vallen, geen goedkeuring door Spraying Systems in.

2. KWALITEITSBEVESTIGING
Spraying Systems heeft geen enkele verplichting om ervoor te zorgen dat de goederen die op deze website beschreven of verkocht worden, of de informatie die op deze website staat, voldoen aan eventuele speciale specificaties inzake kwaliteitsgarantie van de Gebruiker en/of andere speciale vereisten van de Gebruiker, tenzij dergelijke specificaties en/of andere vereisten specifiek vermeld staan in de aankooporder van de Gebruiker en uitdrukkelijk aanvaard zijn door Spraying Systems. In het geval dat dergelijke door Spraying Systems in verband daarmee geleverde goederen voor een eindgebruik worden aangewend zonder dat de juiste specificatie en/of andere vereisten daarvoor in de aankooporder van de Gebruiker zijn opgenomen en uitdrukkelijk door Spraying Systems zijn aanvaard, zal de Gebruiker Spraying Systems vrijwaren en schadeloos stellen voor alle schade of eisen tot schadevergoeding die door een persoon worden ingediend voor al dan niet dodelijk letsel aan een persoon of voor schade aan de eigendommen van een persoon als gevolg van of voortvloeiend uit een dergelijke toepassing.

3. TECHNISCHE ONDERSTEUNING
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Spraying Systems: (a) is elk technisch advies dat door Spraying Systems wordt verstrekt met betrekking tot het gebruik van aan de Gebruiker geleverde goederen kosteloos, (b) aanvaardt Spraying Systems geen verplichting of aansprakelijkheid voor een dergelijk advies, of voor resultaten die zich voordoen als gevolg van de toepassing van een dergelijk advies, en (c) is de Gebruiker als enige verantwoordelijk voor de keuze en specificatie van de goederen die geschikt zijn voor het eindgebruik van dergelijke goederen.