Arvete pihustussüsteemide tingimused AutoJet Europe

Kõikide ärisuhete suhtes, milles Spraying Systems Auto-Jet Europe osaleb, kohaldatakse Spraying Systems AutoJet Europe üldtingimusi, mis on lisatud kõikidele Spraying Systems AutoJet Europe pakkumistele ja lepingutele. Kõnealuste üldtingimuste koopia on igal ajal võimalik hankida koostööpartnerile Spraying Systems AutoJet Europe'i registrijärgses asukohas. Käesolevad tingimused on alati ülimuslikud kaastöövõtja võimalike üldtingimuste suhtes, välja arvatud juhul, kui Spraying Systems AutoJet Europe nõustub tellimuse vastuvõtmisel kirjalikult selgesõnaliselt kõigi või osa kaastöövõtja tingimuste kohaldatavusega. Alljärgnevad artiklid on väljavõte üldtingimustest, mida kohaldatakse Spraying Systems AutoJet Europe'iga sõlmitavate ärisuhete suhtes, ja seega kehtivad need täies ulatuses koos muude, siinkohal nimetamata tingimustega:

Artikkel 1. Lepingu sõlmimine
Lepingut saab lugeda kehtivaks ainult siis, kui:
1°) Spraying Systems AutoJet Europe'i kirjalik pakkumine on pakkumise adressaadi poolt tingimusteta aktsepteeritud või
2°) kui Spraying Systems AutoJet Europe aktsepteerib tingimusteta kaastöövõtja poolt esitatud tellimuse. Spraying Systems AutoJet Europe'il on õigus leping ühepoolselt ja ilma hüvitiseta lõpetada, kui tema arveid ei ole tasutud vastavateks tähtaegadeks või kui Spraying Systems AutoJet Europe'il on põhjendatud alus kahelda kaastöövõtja maksevõimes. Igal juhul on Spraying Systems AutoJet Europe'il õigus peatada kõik oma kohustused kaastöövõtja suhtes, sealhulgas need, mis on seotud muude kui maksmisega seotud kohustustega, kuni kaastöövõtja tasub kõik tasumisele kuuluvad arved täielikult. Juhul, kui kaastöövõtja ütleb lepingu üles, määratakse hüvitis, võttes arvesse juba tehtud kulutusi (eelkõige juba ostetud ja kasutatavate osade ja uurimiskulude osas), juba tehtud sooritusi ja saamata jäänud tulu. Kui hüvitise osas kokkuleppele ei jõuta, lahendab asja pädev kohus, kusjuures hüvitis ei ole kunagi väiksem kui 50% lepinguhinnast.

Artikkel 2. Hind
Hinnad on netohinnad ilma käibemaksuta. Kui ei ole sätestatud teisiti, kannab pakkimis-, transpordi- ja kindlustuskulud, samuti tollimaksud ja kõik maksud kaastöövõtja.
Kui kaastöövõtjaga sõlmitud leping puudutab Spraying Systems AutoJet Europe poolt imporditud kaupu ja/või teenuseid, määratakse hind vastavalt olukorrale kindlaks päritoluriigi valuuta müügikursi alusel euro suhtes, nagu see on noteeritud Brüsseli börsil Spraying Systems AutoJet Europe poolt tehtud noteeringu kuupäeval või lepingu sõlmimise kuupäeval. Kui maksepäeval kohaldatav kurss erineb hinna määramise aluseks olevast kursist, on Spraying Systems AutoJet Europe'il õigus hinda tõsta või alandada, et kajastada kursimuutust.

Artikkel 3. Maksetingimused
Maksed tehakse Spraying Systems AutoJet Europe'i registrijärgses asukohas, kusjuures kõik maksmisega seotud kulud kannab kaastöövõtja.Vahetuskirja koostamine ei too kaasa lepingu uuendamist ning lepingu tingimused jäävad täies ulatuses kehtima. Kui Spraying Systems AutoJet Europe aktsepteerib muud makseviisi kui sularaha, ei ole samuti tegemist lepingu uuendamisega.
Kui erisätted lubavad lepingupartneril tasuda osamaksetena ja kui üks osamaksetest jäetakse täitmata, kaotab ta osamaksetest saadava kasu ja kogu hind muutub ipso jure kohe tasumisele kuuluvaks.
Kõik Spraying Systems AutoJet Europe'i arved tuleb tasuda 30 päeva jooksul alates päevast, mis järgneb sellele, kui lepingupartner on arve kätte saanud, välja arvatud juhul, kui on sõnaselgelt sätestatud teisiti. Kui kaastöövõtja ei maksa summat maksetähtpäevaks, nõutakse kaastöövõtjalt ipso jure intressi, mis arvutatakse iga päeva kohta vastavalt 2. augusti 2002. aasta seaduses (Moniteur Belge) avaldatud viivitusevastase võitluse kohta äritehingute puhul ja selle muudatustes sätestatud määrale. Lisaks sellele suurendatakse maksmata jäänud summasid ipso jure 15 % võrra, kuid vähemalt 50 euro võrra, kui need summad jäävad maksmata 15 päeva pärast ametliku maksekutse saatmist. Ühe Spraying Systems AutoJet Europe'i arve hilinenud tasumise korral on Spraying Systems AutoJet Europe'il õigus peatada kõik oma kohustused kuni arve täieliku tasumiseni. Etapiviisilise lepingu puhul ei alusta Spraying Systems AutoJet Europe seetõttu võimaluse korral järgmise etapi täitmist. Sellisel juhul pikeneb kokkulepitud tööde üleandmise tähtaeg proportsionaalselt peatamise perioodiga. Kaastöövõtja võimalikud trahviklauslid seoses õigeaegse tarnimisega pikenevad samuti sama perioodi võrra.
Kõik arvet puudutavad kaebused või vaidlused tuleb esitada kaheksa päeva jooksul alates arve kuupäevast. Võimalikud vaidlused ei peata teiste vaidlustamata osade maksmist.

Artikkel 4. Kohaletoimetamine
Spraying Systems AutoJet Europe poolt kaashankijale müüdud kaup loetakse nii Spraying Systems AutoJet Europe kui ka kaashankija poolt lõplikult tarnitud kaubaks, kui kaashankija saab kaupa Spraying Sys-tems AutoJet Europe'i laos või Spraying Systems AutoJet Europe'i poolt määratud kohas identifitseerida, olenemata sellest, kas kaashankija seda tegelikult teeb või mitte. Eelkõige võib Spray-ing Systems AutoJet Europe peatada oma tarnekohustuse seni, kuni kaastöövõtja ei ole oma kohustusi täitnud.
Tarnetingimused, mis võivad olla märgitud mis tahes lepingulises dokumendis, millele võib tugineda Spraying Systems AutoJet Europe'i vastu, on esitatud ainult näitena. Sellistest tähtaegadest mitte kinnipidamine ei too kunagi kaasa Spraying Systems AutoJet Europe'i lepingulist vastutust. Sellest sättest võib kõrvale kalduda ainult juhul, kui eritingimustes on sõnaselgelt sätestatud, et need tarnetingimused on kohustuslikud või moodustavad lepingu olulise tingimuse.
Osalised tarned on lubatud.
Transpordist mittekäsitletud kahjustustest - nähtavatest puudustest kauba puhul - tuleb Spraying Systems AutoJet Europe'ile teatada tähitud kirjaga niipea, kui Spraying Systems AutoJet Europe'i müüdud kaup on tarnitud koostööpartneri määratud kohta, hiljemalt kolmandal tööpäeval pärast kauba saabumist koostööpartneri määratud kohta. Kui eespool nimetatud tähtajast ei ole kinni peetud, kaotab kaashankija kõik õigused Spray-ing Systems AutoJet Europe'i vastu seoses asjaoludega, mille korral Spraying Systems AutoJet Europe on oma tarnekohustusest kinni pidanud. Sellisel juhul jääb kehtima ainult võimalik garantii varjatud puuduste eest, üldtingimuste artiklis 7 sätestatud tingimuste ja piirangute reservatsiooniga.

Artikkel 5. Omandiõiguse ja riski üleminek
Spraying Systems AutoJet Europe omab omandiõigust müüdud esemetele, kuni kaastöövõtja on kõik oma kohustused täielikult täitnud.Kuni selle ajani ei ole kaastöövõtjal õigust kaupa edasi müüa ega kasutada seda tagatisena. Kui tasumata kaubad kavatsetakse paigaldada kaashankija poolt renditud kinnistule, taotleb ta selleks eelnevalt tähitud kirjaga Spraying Systems AutoJet Europe'i luba, märkides omaniku nime ja aadressi ning asjaomase renditud kinnistu aadressi.
Kaashankija kannab müüdud kaubaga seotud riske alates hetkest, mil need kaubad on kindlaks tehtud Spraying Systems Spraying Systems AutoJet Europe'i laohoones või Spraying Systems AutoJet Europe'i poolt selleks määratud kohas. Sellest tulenevalt toimub transport kaastöövõtja vastutusel, isegi kui eritingimustes on ette nähtud, et Spraying Systems AutoJet Europe kannab transpordikulud, näiteks märkides "tasuta".

Artikkel 6. Kohaldatav õigus
Käesoleva lepingu suhtes kohaldatakse Belgia õigust. Tarnitavate kaupade suhtes kohaldatakse Belgias kehtivaid ohutusnõudeid päeval, mil Spraying Systems AutoJet Europe tegi kaashankijale pakkumise või mil Spraying Systems AutoJet Europe võttis kaashankija poolt esitatud tellimuse vastu. Kaubaveo puhul kohaldatakse Spraying Systems AutoJet Europe ja kaastöövõtja vahel Incoterms 2000. Kui ei ole sõnaselgelt teisiti kokku lepitud, kohaldatakse iga veo puhul Spraying Systems AutoJet Europe ja kaastöövõtja vahel EXW Incotermi.

Artikkel 7. Vaidlused
Kõik vaidlused, mis puudutavad kaastöövõtjaga sõlmitud lepingu kehtivust, tõlgendamist ja täitmist, lahendatakse Genti piirkonna kohtutes.

Tingimused Spraying Systems Co. USA

1. TÕENDUSLIKKUSE TÕENDUS
Käesoleva veebisaidi ja mis tahes lingitud veebisaidi (ühiselt "veebisait") autorid, Spraying Systems Co., selle osakonnad ja/või tütarettevõtted või käesoleva veebisaidi vastuvõtja (ühiselt "Spraying Systems") ei oma konkreetset teavet selle kohta, kuidas sellel veebisaidil müüdud või kirjeldatud tooteid kasutatakse, ega tea üksikasju pakendamise, käitlemise või menetluste kohta, mida võidakse kasutada seoses mis tahes konkreetse sellel veebisaidil müüdud või kirjeldatud tootega. Olenemata mis tahes soovitustest või soovitustest, mida Spraying Systems või mõni teine siin reklaamitud toodete tootja võib pakkuda, ei anta sellel veebisaidil garantiid seoses järgmisega: (a) sellel veebisaidil sisalduva teabe kasutamise või kohaldamise kohta; (b) siin müüdud või kirjeldatud toote nõuetekohase kasutamise kohta; või (c) siin müüdud või kirjeldatud toote sobivuse kohta konkreetseks otstarbeks, mida käesoleva veebisaidi külastaja või kasutaja ("kasutaja") kasutab. Mitte mingil juhul ei tohiks sellele veebisaidile tugineda kaupade valikul, mis sobivad konkreetseks kasutuseks, milleks kasutaja kavatseb neid kasutada.

Spraying Systems annab käesolevaga teada, et mis tahes väited, mida Spraying Systems toodete müügil või reklaamimisel teeb, ei loo mingit garantiid, et toode sobib konkreetseks otstarbeks. Kõik sellised avaldused või kirjeldused on ainult informatiivsed ja neid ei anta ega anta garantiid, et need sobivad teatud otstarbeks. Kasutaja on ainuisikuliselt vastutav iga müüdava või kirjeldatud toote sobivuse kindlaksmääramise eest konkreetseks kasutuseks või kasutusalaks, milleks neid kasutatakse. Spraying Systems'i poolt toodete reklaamimisel tehtud väärkajastamised, vead või väljajätmised ei tekita Spraying Systems'ile mingit vastutust. Kõigi reklaamide täpsuse kontrollimine on kasutaja ainuvastutus. Spraying Systems ei võta vastutust föderaalsete, riiklike või kohalike seaduste, eeskirjade, määruste või määruste järgimise eest.

SPRAYING SYSTEMS LÜÜBAB KÕIKI TÕENDATUD VÕI OTSESED TÕENDUSED, SISALDADES KÕIKI SÕLTUVUS- JA KAUBANDUSGARANTIIDID, VÄLJA arvatud eespool sätestatud juhtudel. SPRAYING SYSTEMS EI VASTUTA MINGIL JUHUL MIS TAHES NÕUETE EEST. SAAMATA JÄÄNUD KASUMI, JUHUSLIKU VÕI KAUDSE KAHJU EEST, MIS TULENEB SELLEL VEEBILEHEL KIRJELDATUD TOOTE VALMISTAMISEST, MÜÜGIST, TARNIMISEST VÕI KASUTAMISEST VÕI ON SELLEGA SEOTUD, ISEGI KUI SPRAYING SYSTEMS'ILE ON TEATATUD SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST. SPRAYING SYSTEMS'I VASTUTUS ON IGAL JUHUL PIIRATUD JA EI ÜLETA TOOTE EEST MAKSTUD OSTUHINDA.

Kui seda ei ole sõnaselgelt tehtud, ei tähenda kaubanimede, kaubandustoodete või organisatsioonide mainimine, sealhulgas lingid veebilehtedele, mis ei ole Spraying Systems'i kontrolli all, et Spraying Systems toetaks neid.

2. Kvaliteedi tagamine
Spraying Systems ei ole kohustatud tagama, et kõik sellel veebisaidil kirjeldatud või müüdud kaubad või sellel veebisaidil sisalduv teave vastaks kasutaja kvaliteeditagamise spetsifikatsioonidele ja/või muudele kasutaja erinõuetele, välja arvatud juhul, kui sellised spetsifikatsioonid ja/või muud nõuded on konkreetselt sätestatud kasutaja ostutellimuses ja Spraying Systems on nendega selgesõnaliselt nõustunud. Juhul, kui selliseid Spraying Systems'i tarnitud kaupu kasutatakse lõppkasutuses, ilma et vastavad spetsifikatsioonid ja/või muud nõuded oleks esitatud kasutaja ostutellimuses ja Spraying Systems oleks neid sõnaselgelt aktsepteerinud, vabastab kasutaja Spraying Systems'i kõigist kahjunõuetest ja kahjunõuetest, mis on esitatud mis tahes isiku poolt mis tahes isikule surmaga või mitte surmaga lõppenud vigastuse või mis tahes isiku varale tekitatud kahju eest, mis on seotud sellise kasutamisega või tuleneb sellest.

3. TEHNILINE ABI
Kui Spraying Systems ei ole sõnaselgelt teisiti sätestanud: (a) igasugune tehniline nõustamine, mida Spraying Systems annab kasutajale tarnitud kaupade kasutamise kohta, on tasuta, (b) Spraying Systems ei võta endale mingeid kohustusi ega vastutust selliste nõuannete või nende rakendamise tulemuse eest; ja (c) kasutaja vastutab ainuisikuliselt selliste kaupade lõppkasutuseks sobivate kaupade valiku ja spetsifikatsioonide eest.