Sąskaitos faktūros purškimo sistemų sąlygos "AutoJet Europe"

Visiems verslo santykiams, kuriuose dalyvauja "Spraying Systems Auto-Jet Europe", taikomos bendrosios "Spraying Systems Auto-Jet Europe" sąlygos, pridedamos prie visų "Spraying Systems Auto-Jet Europe" pasiūlymų ir sutarčių . Šių bendrųjų sąlygų kopiją bendrasavininkis gali bet kada gauti "Spraying Systems AutoJet Europe" registruotoje buveinėje. Šios sąlygos visada pakeičia galimas bendraturčio bendrąsias sąlygas, išskyrus atvejus, kai priimdama užsakymą "Spraying Systems AutoJet Europe" aiškiai raštu sutinka, kad būtų taikomos visos ar dalis bendraturčio sąlygų. Toliau pateikiami straipsniai yra ištrauka iš bendrųjų sąlygų, taikomų verslo santykiams su "Spraying Systems AutoJet Europe", todėl jie taikomi visa apimtimi kartu su kitomis, čia nepaminėtomis sąlygomis:

1 straipsnis. Sutarties sudarymas
Sutartis gali būti laikoma galiojančia tik tada, kai:
1°) "Spraying Systems AutoJet Eu-rope" raštišką pasiūlymą besąlygiškai priima šio pasiūlymo adresatas arba
2°) "Spraying Systems AutoJet Europe" besąlygiškai priima bendraturčio pateiktą užsakymą. Bendrovė "Spraying Systems AutoJet Europe" turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį neatlygindama nuostolių, jei jos sąskaitos faktūros nebuvo apmokėtos nustatytais terminais arba jei bendrovė "Spraying Systems AutoJet Europe" turi pagrįstų priežasčių abejoti bendraturčio mokumu. Bet kuriuo atveju "Spraying Systems AutoJet Europe" turi teisę sustabdyti visus savo įsipareigojimus bendraturčiui, įskaitant įsipareigojimus, susijusius su kitais įsipareigojimais, išskyrus tuos, kurie susiję su mokėjimu, iki tol, kol bendraturtis visiškai apmokės visas mokėtinas sąskaitas faktūras. Bendrangovui nutraukus susitarimą, bus nustatyta kompensacija, atsižvelgiant į jau patirtas išlaidas (ypač susijusias su jau įsigytomis ir naudotinomis dalimis ir tyrimų išlaidomis), jau atliktus darbus ir prarastas pajamas. Jei dėl kompensacijos nepavyksta susitarti, šį klausimą sprendžia kompetentingas teismas; kompensacija niekada nebus mažesnė nei 50 % sutarties kainos.

2 straipsnis. Kainos
Kainos yra grynosios, neįskaitant PVM. Išskyrus atvejus, kai numatyta kitaip, pakavimo, transportavimo ir draudimo išlaidos, taip pat muito mokesčiai ir visi mokesčiai yra bendraturčio sąskaita.
Jei su bendraturčiu sudaryta sutartis yra susijusi su "Spraying Systems AutoJet Europe" importuojamomis prekėmis ir (arba) paslaugomis, kaina nustatoma pagal kilmės valiutos pardavimo kursą euro atžvilgiu, nurodytą Briuselio vertybinių popierių biržoje "Spraying Systems AutoJet Europe" kotiravimo dieną arba sutarties sudarymo dieną, priklausomai nuo konkretaus atvejo. Jei mokėjimo dieną taikomas kursas skiriasi nuo kurso, kuriuo remiantis buvo nustatyta kaina, "Spraying Systems AutoJet Europe" turi teisę padidinti arba sumažinti kainą, atsižvelgdama į kurso pasikeitimą.

3 straipsnis. Mokėjimo sąlygos
Mokėjimai atliekami "Spraying Systems AutoJet Europe" registruotoje buveinėje, o visos išlaidos, susijusios su pačiu mokėjimu, padengiamos bendraieškio sąskaita. Rašto išrašymas nereiškia, kad sutartis atnaujinama, ir toliau taikomos visos sutarties sąlygos. Jei "Spraying Systems AutoJet Europe" priima kitokią mokėjimo formą nei grynaisiais pinigais, sutartis taip pat neatnaujinama.
Jei pagal specialias nuostatas bendraturčiui leidžiama mokėti dalimis ir jei viena iš įmokų nesumokama, jis netenka teisės į šias įmokas ir visa kaina tampa mokėtina iš karto, ipso jure.
Visos "Spraying Systems AutoJet Europe" sąskaitos faktūros apmokamos per trisdešimt dienų nuo kitos dienos po to, kai bendraturtis gauna sąskaitą faktūrą, išskyrus atvejus, kai aiškiai numatyta kitaip. Jei bendraskolis nesumoka sumos nustatytu terminu, nuo visų sumų, kurias bendraskolis vis dar skolingas, ipso jure skaičiuojamos palūkanos, apskaičiuojamos už kiekvieną dieną pagal 2002 m. rugpjūčio 2 d. Belgijos oficialiajame leidinyje (Moniteur Belge) paskelbtame Įstatyme dėl kovos su pavėluotais mokėjimais komerciniuose sandoriuose ir jo pakeitimuose nustatytą normą. Be to, nesumokėtos sumos ipso jure padidinamos 15 %, mažiausiai 50 EUR, jei šios sumos lieka nesumokėtos 15 dienų po oficialaus raginimo išsiuntimo. Pavėluotai apmokėjus vieną iš "Spraying Systems AutoJet Europe" sąskaitų faktūrų, "Spraying Systems AutoJet Europe" turi teisę sustabdyti visų savo įsipareigojimų vykdymą, kol ši sąskaita faktūra bus visiškai apmokėta. Dėl to, jei sutartis sudaroma etapais, "Spraying Systems AutoJet Europe" galbūt nepradės vykdyti kito etapo. Tokiu atveju sutartas darbų pristatymo terminas bus pratęstas proporcingai sustabdymo laikotarpiui. Tuo pačiu laikotarpiu bus pratęstos ir galimos baudos dėl laiku pristatyto objekto.
Visi skundai ar ginčai dėl sąskaitos faktūros turi būti suformuluoti per aštuonias dienas nuo sąskaitos faktūros išrašymo dienos. Galimi ginčai nesustabdo kitų neginčijamų dalių mokėjimo.

4 straipsnis. Pristatymas
Prekės, kurias "Spraying Systems AutoJet Europe" parduoda bendraturčiui, "Spraying Systems AutoJet Europe" ir bendraturtis laikys galutinai pristatytomis, jei bendraturtis gali identifikuoti prekes "Spraying Sys-tems AutoJet Europe" sandėlyje arba "Spraying Systems AutoJet Europe" nurodytoje vietoje, nepriklausomai nuo to, ar bendraturtis iš tikrųjų atlieka tokį identifikavimą, ar ne. Visų pirma, "Spraying Systems AutoJet Europe" gali sustabdyti savo pristatymo įsipareigojimą tol, kol bendrasavininkis nevykdo savo įsipareigojimų.
Pristatymo sąlygos, kurios gali būti nurodytos bet kuriame sutartiniame dokumente ir kuriomis galima remtis prieš "Spraying Systems AutoJet Europe", yra tik orientacinės. Dėl tokio termino nesilaikymo "Spraying Systems AutoJet Europe" niekada nebus taikoma sutartinė atsakomybė . Nuo šios nuostatos galima nukrypti tik tuo atveju, jei specialiose sąlygose aiškiai nurodyta, kad šie pristatymo terminai yra privalomi arba yra esminė sutarties sąlyga.
Priimami daliniai pristatymai.
Apie žalą, atsiradusią ne dėl transportavimo - matomus prekių defektus - "Spraying Systems AutoJet Europe" reikia pranešti registruotu paštu iš karto po to, kai "Spraying Systems AutoJet Europe" parduodamos prekės pristatomos į bendraturčio nurodytą vietą, ne vėliau kaip trečią darbo dieną po prekių atvežimo į bendraturčio nurodytą vietą. Nesilaikydamas pirmiau nurodyto termino, bendraskolis praranda visas teises prieš "Spraying Systems AutoJet Europe" dėl aplinkybių, kuriomis "Spraying Systems AutoJet Europe" įvykdė savo pristatymo įsipareigojimą. Šiuo atveju lieka galioti tik galima paslėptų defektų garantija, su išlyga dėl sąlygų ir apribojimų, numatytų bendrųjų sąlygų 7 straipsnyje.

5 straipsnis. Nuosavybės teisės ir rizikos perdavimas
Purškimo sistemos "AutoJet Europe" turi nuosavybės teisės į parduodamus daiktus išlygą, kol bendrasavininkis visiškai įvykdys visus savo įsipareigojimus. Iki to laiko bendrasavininkis neturi teisės perparduoti prekių ar naudoti jų kaip užstato. Jei neapmokėtas prekes ketinama sumontuoti bendraturčio nuomojamame turte, jis registruotu laišku paprašo išankstinio "Spraying Systems AutoJet Europe" sutikimo tai padaryti, nurodydamas savininko vardą, pavardę ir adresą, taip pat atitinkamo nuomojamo turto adresą.
Bendraturtis prisiima su parduotomis prekėmis susijusią riziką nuo to momento, kai šios prekės identifikuojamos "Spraying Systems AutoJet Europe" sandėlyje arba "Spraying Systems AutoJet Europe" šiuo tikslu nurodytoje vietoje. Todėl transportavimas vykdomas bendraturčio rizika, net jei specialiosiose sąlygose numatyta, kad transportavimo išlaidas padengia "Spraying Systems AutoJet Europe", pavyzdžiui, nurodant "nemokamai".

6 straipsnis. Taikytina teisė
Šiai sutarčiai taikoma Belgijos teisė. Pristatomoms prekėms taikomos saugos instrukcijos, galiojančios Belgijoje "Spraying Systems AutoJet Europe" pasiūlymo bendraturčiui pateikimo dieną arba dieną, kai "Spraying Systems AutoJet Europe" priima bendraturčio pateiktą užsakymą. Kalbant apie prekių vežimą, "Spraying Systems AutoJet Europe" ir bendraturčiui taikomos "Incoterms 2000" sąlygos. Išskyrus atvejus, kai aiškiai susitarta kitaip, kiekvienam vežimui tarp "Spraying Systems AutoJet Europe" ir bendraturčio taikomos EXW Incoterm.

7 straipsnis. Ginčai
Visus ginčus dėl su bendraturčiu sudarytos sutarties galiojimo, aiškinimo ir vykdymo sprendžia Gento apygardos teismai.

Terminai ir sąlygos Spraying Systems Co. USA

1. GARANTIJŲ ATSISAKYMAS
Šios interneto svetainės ir bet kurios su ja susietos svetainės (toliau - ši interneto svetainė) autoriai, bendrovė "Spraying Systems Co.", jos padaliniai ir (arba) patronuojamosios įmonės arba šios interneto svetainės šeimininkas (toliau - "Spraying Systems") neturi konkrečios informacijos apie tai, kaip bus naudojami šioje interneto svetainėje parduodami ar aprašomi gaminiai, ir nežino detalių, susijusių su pakuote, tvarkymu ar procedūromis, kurios gali būti taikomos kartu su bet kuriuo konkrečiu šioje interneto svetainėje parduodamu ar aprašomu gaminiu. Nepaisant bet kokių pasiūlymų ar rekomendacijų, kurias gali pateikti "Spraying Systems" ar bet kuris kitas čia reklamuojamų produktų gamintojas, šioje svetainėje nesuteikiama jokių garantijų dėl: (a) šioje interneto svetainėje pateiktos informacijos naudojimo ar taikymo; (b) tinkamo bet kurio čia parduodamo ar aprašomo gaminio naudojimo; arba (c) bet kurio čia parduodamo ar aprašomo gaminio tinkamumo konkrečiam tikslui, kurį naudoja bet kuris šios interneto svetainės lankytojas ar naudotojas (toliau - Naudotojas). Jokiu būdu negalima remtis šia interneto svetaine renkantis prekes, tinkamas tam tikram naudojimui, kuriam naudotojas ketina jas naudoti.

"Spraying Systems" praneša, kad bet koks "Spraying Systems" teiginys, pateiktas parduodant ar reklamuojant gaminius, nesuteikia jokios garantijos, kad gaminys tinka tam tikram tikslui. Visi tokie teiginiai ar aprašymai yra tik informacinio pobūdžio ir nesuteikiami ar nesuteikiami kaip tinkamumo konkrečiam tikslui garantija. Naudotojas pats atsako už kiekvieno čia parduodamo ar aprašomo gaminio tinkamumo nustatymą konkrečiam naudojimui ar naudojimams, kuriems jie taikomi. Bet kokie "Spraying Systems" klaidingi teiginiai, klaidos ar praleidimai, padaryti reklamuojant gaminius, nesukuria jokios "Spraying Systems" atsakomybės. Naudotojas pats atsako už visų reklaminių teiginių tikslumo nustatymą. Bendrovė "Spraying Systems" neprisiima atsakomybės už federalinių, valstijos ar vietos įstatymų, taisyklių, potvarkių ar reglamentų laikymąsi.

SPRAYING SYSTEMS ATMETA VISAS NUMATYTAS AR IŠREIŠKIAMAS GARANTIJAS, ĮSKAIČIUOJANT TINKAMUMO IR PREKYBOS GARANTIJAS, IŠSKYRUS TAI, KAD TAIP PAT NURODYTA. JOKIU ATVEJU PURŠKIMO SISTEMOS NEATSAKO UŽ JOKIAS PRETENZIJAS DĖL. NEGAUTĄ PELNĄ, ATSITIKTINĘ AR NETIESIOGINĘ ŽALĄ, ATSIRADUSIĄ DĖL ŠIOJE SVETAINĖJE APRAŠYTO GAMINIO GAMYBOS, PARDAVIMO, PRISTATYMO AR NAUDOJIMO ARBA SUSIJUSIĄ SU JUO, NET JEI PURŠKIMO SISTEMOMS BUVO PRANEŠTA APIE TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ. VISAIS ATVEJAIS SPRAYING SYSTEMS ATSAKOMYBĖ YRA RIBOTA IR NEVIRŠIJA UŽ BET KURĮ GAMINĮ SUMOKĖTOS PIRKIMO KAINOS.

Prekių pavadinimų, komercinių produktų ar organizacijų paminėjimas, įskaitant nuorodas į interneto svetaines, kurių "Spraying Systems" nekontroliuoja, nereiškia, kad "Spraying Systems" jas patvirtina, nebent tai aiškiai nurodyta.

2. KOKYBĖS UŽtikrinimas
"Spraying Systems" nėra įsipareigojusi užtikrinti, kad bet kokios šioje interneto svetainėje aprašytos ar parduodamos prekės arba šioje interneto svetainėje pateikiama informacija atitiktų bet kokias specialias Vartotojo kokybės užtikrinimo specifikacijas ir (arba) kitus specialius Vartotojo reikalavimus, išskyrus atvejus, kai tokios specifikacijos ir (arba) kiti reikalavimai yra konkrečiai nurodyti Vartotojo pirkimo užsakyme ir aiškiai patvirtinti "Spraying Systems". Jeigu bet kokios "Spraying Systems" tiekiamos prekės yra naudojamos galutiniam naudojimui, nors atitinkama specifikacija ir (arba) kitas reikalavimas nebuvo nurodytas Vartotojo pirkimo užsakyme ir aiškiai patvirtintas "Spraying Systems", Vartotojas atlygina "Spraying Systems" žalą ir užtikrina, kad "Spraying Systems" būtų apsaugota nuo bet kokios žalos ar reikalavimų atlyginti žalą, kuriuos pateikia bet kuris asmuo dėl bet kokio mirtino ar nemirtino asmens sužalojimo arba dėl bet kokios žalos bet kurio asmens turtui, atsiradusios dėl tokio naudojimo.

3. TECHNINĖ PAGALBA
Jei "Spraying Systems" aiškiai nenurodė kitaip: (b) "Spraying Systems" neprisiima jokių įsipareigojimų ar atsakomybės už tokias konsultacijas ar rezultatus, gautus dėl tokių konsultacijų taikymo, ir c) naudotojas pats atsako už prekių, tinkamų galutiniam tokių prekių naudojimui, parinkimą ir specifikaciją.