A VÁSÁRLÁS RENDELÉSÉNEK ELFOGADÁSÁVAL ÉS / VAGY A HEREUNDER SZÁLLÍTÓ VÉGREHAJTÁSÁBAN MEGÁLLAPODIK, HOGY TELJESEN TELJESEN TELJESEN KÖVETKEZIK A VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEKKEL, AMELYEK EZEN A DOKUMENTUMBAN MEGADTAK. A VÁSÁRLÁSI RENDELET ELFOGADÁSA KIZÁRÓLAG A VÁSÁRLÁSI RENDELKEZÉSEKRE ÉS FELTÉTELEIRE KORLÁTOZIK, A SOSZÁLLÍTÓ FELTÉTELEI NEM VONATKOZÓK A VÁSÁRLÁSI RENDELET ELISMERÉSE VAGY A VÁSÁRLÁS ELFOGADÁSA ESETÉN. A VÁSÁRLÁSI RENDELETBEN SZÁLLÍTOTT TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS MUNKÁK ELFOGADÁSA A SZERKESZTŐ RENDSZEREKKEL NEM VONATKOZIK MEGÁLLAPODÁSBAN A SZÁLLÍTÓ FELTÉTELEIVEL. A SZÁLLÍTÓ FOGLALÁS NÉLKÜL nem szállíthat.

1. HATÁLY.

A Szállító vállalja, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekkel összhangban biztosítja a mellékelt Megrendelésben leírt Tételeket és / vagy teljesíti a Szolgáltatásokat. A Megrendelés elfogadásakor, a Tételek szállításakor vagy a Szolgáltatások megkezdésénél a Szállítót a jelen Feltételek és a Feltételek rendelkezései kötik, beleértve a Megrendelés oldalán feltüntetett összes rendelkezést, függetlenül attól, hogy a Szállító elismeri vagy más módon aláírja ezeket a Feltételeket, és Feltételek vagy a Megrendelés, kivéve, ha a Szállító írásban kifogásolja ezeket a feltételeket a Tételek szállítása vagy a Szolgáltatások megkezdése előtt.

Jelen Általános Szerződési Feltételek ellenőrzik a Szállító nyugtázásának, számlájának vagy egyéb közlésének további, következetlen vagy ellentmondásos feltételeit, még akkor is, ha mindkét fél írásban elfogadja őket; feltéve azonban , hogy ha a Szállító és a Spraying Systems Co. között szállítási megállapodás vagy titoktartási megállapodás, vagy általános szerszámkarbantartási megállapodás van érvényben a jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya alá tartozó termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozóan, akkor az ilyen megállapodások feltételei mindenek felett állnak. következetlen kifejezések. Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételeket a Szállító korábbi ajánlatának elfogadásaként lehet kezelni, akkor ezt az Elfogadó kifejezetten a Szállító beleegyezésével hozza létre a jelen Feltételeket és a Tételek szállítását, vagy a Szolgáltató Szolgáltató általi megkezdését.

A Spraying Systems Co. fenntartja a jogot, hogy a szállításokat bármikor átütemezhesse a Tételek szállítása előtt. A Spraying Systems Co. fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatások megkezdése előtt törölje a megrendeléseket. A Spraying Systems Co.-t az ilyen ütemezés vagy lemondás miatt semmilyen díj vagy egyéb díj nem terheli. Ezeket az Általános Szerződési Feltételeket nem lehet kiegészíteni, módosítani, helyettesíteni vagy más módon megváltoztatni, kivéve a Spraying Systems Co. meghatalmazott képviselőjének aláírásával.

2. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK.

A. "Egyedi cikkek": a Spraying Systems Co. specifikációi szerint kizárólag a Spraying Systems Co. számára gyártott termékek, amelyeket más vevőknek nem kínálnak vagy adnak el.

B. "Tételek": azokat az árukat jelenti, amelyeket a Beszállítónak be kell nyújtania a Spraying Systems Co. részére a Megrendelésben meghatározottak szerint.

C. "Megrendelés" a jelen Általános Szerződési Feltételeket kísérő, a Spraying Systems Co. és a jelen Felhasználási Feltételek szállítójának szállított megrendelését jelenti.

D. "Kiadás" a Spraying Systems Co. engedélyét jelenti a szállítási megrendelésnek megfelelő szállításra, valamint a szállító felhatalmazását arra, hogy meghatározott mennyiségű terméket szállítson meghatározott ütemezés szerint. A Kiadást a Megrendelés tartalmazza.

E. Megrendelés "Szolgáltatások" azok a szolgáltatások, amelyeket a Beszállítónak a Spraying Systems Co. részére kell nyújtania a Megrendelésben meghatározottak szerint.

F. "Normál cikkek": azokat a cikkeket jelentik, amelyeket a Szállító specifikációi szerint gyártanak, és minden vásárlónak eladhatnak.

3. SZÁMLÁZÁS ÉS FIZETÉS.

Az azonnali fizetési kedvezményeket az alábbiak közül a legutóbbi időponttól számítják ki: (i) az ütemezett szállítás; ii. a tényleges szállítás dátuma; vagy (iii) az eredeti számla vagy minőségi tanúsítvány vagy csomagolási lista kézhezvételének dátuma. A fizetés akkor történik, amikor a Spraying Systems Co. csekkjét postára adják, vagy az EDI pénzátutalást kezdeményezik. A Spraying Systems Co. a megfelelő eredeti számla kézhezvételétől vagy a Spraying Systems Co. tételek kézhezvételétől számított 45 napon belül teljesíti a fizetést, amelyik később következik be. Eredeti számlákat és csomagolási listákat nyújtanak be, amelyek a következőket tartalmazzák: beszerzési szerződés száma (ha van), Megrendelés száma, sorszáma, Kiadási szám, cikkszám, teljes címszámla, Tételek leírása, mennyiségek, egységár és meghosszabbítva az összesítés, valamint a beszállító neve. A számlákat számlánként csak egy Spraying Systems Co. beszerzési rendelési szám felhasználásával lehet kiállítani. A Spraying Systems Co. részére a Megrendelés feltételei szerint elfogadott költségek megtérítéséért továbbított összes költség nem tartalmazza az ilyen kiadások után felmerülő visszaigényelhető hozzáadottérték-adókat ("HÉA"). A Spraying Systems Co. fizetése nem jelenti elfogadását. A beszállító vállalja, hogy a Spraying Systems Co. számláját legkésőbb a cikkek kiszállítását követő 180 napon belül számlázza. A Spraying Systems Co. nem lesz köteles fizetni az ezen időszakot követően benyújtott számlák ellen. A COD szállítások kifejezetten tilosak. A szállító nem helyezheti jóvá a jelen szállítmányt hiteltartásban anélkül, hogy írásban értesítené a Spraying Systems Co. szállítói számlán, és a vevőt 48 órával a tartás előtt.

4. MEGSZŰNÉS.

A. A Spraying Systems Co. saját kényelme érdekében bármikor felmondhatja a Megrendelést vagy a Megbízást vagy annak bármely részét, a Beszállító írásbeli értesítésével. A beszállító kézhezvételét követően a Szállító, hacsak a hirdetmény másként nem rendelkezik, haladéktalanul leállítja az itt leírt munkát, és haladéktalanul írásban értesíti az összes beszállítót vagy alvállalkozót, és megszünteti az összes kapcsolódó munkát.

B. A Normál Tételek megrendelésének felmondásáért nem számítunk fel díjat.

C. Az egyedi cikkek felmondási díjaival kapcsolatos minden igényt, az összes enyhítési erőfeszítés összefoglalásával együtt, a Spraying Systems Co. felmondási értesítésének kézhezvételét követő 30 napon belül írásban kell benyújtani a Spraying Systems Co.-hoz.

D. A szállító igénye az egyedi termékek felmondási költségeire tartalmazhatja a folyamatban lévő egyedi munka nettó költségét, amelyet 15 napon belül kell leszállítani, és amelyet a felmondás miatt fel kell számolni. A szállítónak csökkentenie kell a veszteségeket, és ahol csak lehetséges, az ilyen egyedi munkákat folyamatban kell elhelyeznie a készletében, és el kell adnia más ügyfeleknek. Semmilyen esetben sem lépheti túl az egyedi tételek felmondási díjainak követelése a felmondott egyedi tételek teljes árát. A Szállítói igény kifizetésével a Spraying Systems Co. jogosult lesz minden kifizetett munkára és anyagra.

E. A megszüntetett egyedi termékekre vonatkozó bármilyen fizetési kötelezettség vállalása előtt a Spraying Systems Co. ellenőrizheti a szállító folyamatban lévő munkáját és ellenőrizheti az összes vonatkozó dokumentumot a szállítói számla kifizetése előtt.

5. ELLENŐRZÉSEK.

Egyik fél sem lesz felelős a mulasztásáért olyan okok miatt, amelyek ésszerű ellenőrzésen kívül esnek, például Isten cselekedetei, tűz, lopás, háború, terrorizmus, garázdaság, embargók vagy polgári vagy katonai hatóságok cselekedetei. Ha a szállítást ilyen esetek késleltetik, a Szállító haladéktalanul írásban értesíti a Spraying Systems Rt-t, és a Spraying Systems Co. vagy (i) meghosszabbíthatja a teljesítés idejét, vagy (ii) felmondhatja a Megrendelés nem teljesített részét. a Spraying Systems Co.-hoz

6. SZÁLLÍTÁS, KIADÁSOK ÉS ÜTEMEZÉS.

A. A szállító a Megrendelés beérkezésétől számított két munkanapon belül írásban értesíti a Spraying Systems Rt.-t, ha a Szállító nem tud ütemezett szállítást teljesíteni, és megindokolja ennek okait. Az ilyen értesítés hiánya a Megrendelés elfogadását és a Kiadási feltételek melletti elkötelezettséget jelenti.

B. A szállító a Tárgyakat a Kiadási ütemezés szerint szállítja, és a Spraying Systems Co. a nem megfelelő szállítmányokat a Szállító felelősségére és költségére visszaküldheti. A Spraying Systems Co. bármilyen kiadást teljes egészében vagy részben a kiadás dátuma előtt átütemezhet, külön díj nélkül. A Spraying Systems Co. a kibocsátás bármely részét előzetes értesítés útján visszatarthatja, amely az átvételtől számítva azonnal hatályba lép. A felfüggesztett kibocsátásokat ésszerű időn belül átütemezik vagy megszüntetik a (4) bekezdésnek megfelelően. Ha a szállítás késik, a szállító expressz szolgáltatás igénybevételével ingyenesen szállít a Spraying Systems Co.-nak.

7. ELFOGADÁS ÉS GARANCIA.

A. A Spraying Systems Co. a gyártást megelőzően, közben és után megfelelő időben ellenőrizheti és tesztelheti az összes terméket. Minden cikket a Spraying Systems Co. ellenőrzésének, tesztelésének, jóváhagyásának és elfogadásának függvényében kapunk a Spraying Systems Co. által kijelölt helyiségekben, a Szállító telephelyén végzett bármilyen ellenőrzés vagy tesztelés, vagy az ilyen termékekért történő előzetes fizetés ellenére. Azokat a termékeket, amelyeket a Spraying Systems Co. elutasított, mivel nem felelnek meg a jelen Feltételeknek, a Megrendelésnek vagy a Tétel specifikációinak, függetlenül attól, hogy a Spraying Systems Co. nyújtotta-e, vagy a Tételhez mellékelték-e, a Szállító felelősségére és költségére visszaküldhetők, és A Spraying Systems Co. kérését azonnal kijavítjuk vagy kicseréljük.

B. A szállító kijelenti és szavatolja, hogy az alábbiakban bemutatott termékek új, a megadott minőségű és minőségűek, kivitelezési és anyaghibáktól mentesek, megfelelnek a szállító által bemutatott vagy közzétett összes mintának, rajznak, leírásnak és specifikációnak egyéb elfogadott előírások és minőségi rendelkezések, és zálogjogoktól és terhektől mentesek lesznek.

C. A szállító kijelenti és szavatolja, hogy minden nyújtott szolgáltatást munkás és hozzáértő módon, a szállító kereskedelmében vagy iparában a legmagasabb szakmai előírásoknak megfelelően végeznek, és meg fog felelni a Szállító által megadott és / vagy közzétett, valamint a Spraying által nyújtott leírási előírásoknak. Systems Co.

D. Ha a Szállító megsérti a fenti nyilatkozatok vagy garanciák valamelyikét, vagy a Tételek vagy Szolgáltatások egyéb módon hibásak vagy nem megfelelőek, három éven belül azt követően, hogy a Spraying Systems Co. elfogadta az ilyen termékeket vagy szolgáltatásokat, a szállító a Sprayingnél A Systems Co. választása, az ilyen termékekért vagy szolgáltatásokért fizetett összeg azonnali javítása, cseréje vagy visszatérítése. Szállító viseli a szállítás költségeit és az összes hibás vagy nem megfelelő termék elvesztésének kockázatát szállítás közben.

E. A szállító szavatolja, hogy a beszállító a beszállító költségén megszerzi vagy meg fogja szerezni és fenntartja a szükséges ellenőrzési, mérőeszközöket és tesztberendezéseket vagy szolgáltatásokat a Spraying Systems Co. követelményeinek való megfelelés ellenőrzéséhez, és kérésre vizsgálati jelentéseket nyújt be a megfelelés igazolására.

8. A TERMÉK SPECIFIKÁCIÓI ÉS AZONOSÍTÁSA.

A beszállító a Spraying Systems Co. írásbeli beleegyezése nélkül nem módosítja a termékek specifikációit. A szállító legalább 120 nappal korábban értesíti a Spraying Systems Co.-t a gyártási folyamat bármilyen változásáról. A szállító együttműködik a Spraying Systems Co.-val az alábbiakban szállított termékek konfiguráció-ellenőrzési és nyomonkövetési rendszereinek biztosításában.

9. CSOMAGOLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS.

Minden Tárgyat úgy készítenek elő szállításra, hogy: (i) betartsa a helyes kereskedelmi gyakorlatot; ii. elfogadható a közönséges fuvarozók számára a legalacsonyabb szállítási sebesség mellett; és (iii) megfelelő a biztonságos érkezés biztosításához. A szállító minden konténert megjelöl a szükséges emelési, kezelési és szállítási információkkal, a megrendelés számával, a szállítás dátumával, valamint a Spraying Systems Co. és a szállító nevével. A Spraying Systems Co. értesíti a szállítót a szállítás módjáról és a várható szállítás időpontjáról. Ha nem adnak utasításokat, akkor a Szállító kiválasztja a költséghatékonyabb szolgáltatót, figyelembe véve a szállító által ismert időbeli korlátokat. A szállító csak a Kiadásban megadott mennyiségű cikket szállítja. A Spraying Systems Co. a Szállító költségére visszaküldheti azokat a Tételeket, amelyek meghaladják a Kiadásban megjelölt mennyiséget. A Spraying Systems Co. utasításai szerint az áruszállítást a Szállító vagy a Spraying Systems Co. igazgatja a következő feltételeknek megfelelően: (i) Beszállító által kezelt áruszállítás esetén: az összes terméket szállított fizetett vámmal szállítják, Spraying Systems Co. s dokkoló (DDP: Spraying Systems Co.'s Dock, Incoterms 2000) a nem szabadkereskedelmi zóna gyáraihoz vagy szállított vám nélkül fizetett Spraying Systems Co. dokkolója (DDU: Spraying Systems Co.'s Dock, Incoterms 2000) nem szabadkereskedelmi övezet gyárai. A cikkek címe és a veszteség kockázata a Spraying Systems Co.-ra száll át, amikor a termékeket a Spraying Systems Co. dokkolójába szállítják. (ii) Spraying Systems Co. Irányított fuvar esetében: a cím és a veszteség kockázata áthárul a Spraying Systems Co.-ra, amikor a termékeket a Spraying Systems Co. képviselőjéhez szállítják a Beszállítói dokkolónál.

10. TULAJDONSÁG, FELADATI FELELŐSSÉG.

A Spraying Systems Co. által berendezett vagy kifizetett specifikációkat, rajzokat, szerzői jogokat, modelleket, vázlatokat, műszaki információkat, adatokat, szerszámokat, szerszámokat, formákat, mintákat, maszkokat, mérőeszközöket, vizsgálati berendezéseket és egyéb anyagokat: i. bizalmas; (ii) továbbra is a Spraying Systems Co. kizárólagos tulajdonává váljon vagy váljon belőle; (iii) a Szállító kizárólag Spraying Systems Co. megrendeléseire használja fel; (iv) egyértelműen a Spraying Systems Co. tulajdonaként kell megjelölni, és el kell különíteni, ha nem használják; (v) jó állapotban kell tartani a Szállító költségén; és (vi) szükség esetén azonnal a Spraying Systems Co. részére szállítják. A Szállító biztosítja a Spraying Systems Co. tulajdonát, és felelősséggel tartozik a veszteségért vagy kárért, miközben a Szállító birtokában vagy irányítása alatt a szokásos kopás elfogadható.

Minden olyan termék, koncepció, találmány, ötlet, szabadalmi jog, méret, rajz, kép, know-how, adat, védjegy, üzleti titok, szerzői jog és / vagy egyéb szellemi tulajdonjog, amely kapcsolatban áll, abból ered vagy fejlesztenek a Spraying Systems Co. (együttesen: "Szellemi Tulajdon") szolgáltatásainak vagy egyedi termékeinek nyújtása kapcsán a Spraying Systems Co. kizárólagos tulajdonát képezi, és minden tulajdonjog megilleti és megilleti a Spraying Systems Co. szállítóját. visszavonhatatlanul átruházza a Spraying Systems Co. számára a fentiekben foglalt jogait, és vállalja, hogy aláírja az összes szükséges dokumentumot és / vagy egyéb olyan intézkedéseket megtesz, amelyeket a Spraying Systems Co. bármely ilyen jog tökéletesítése érdekében kérhet.

11. TITOKTARTÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG.

A Megrendelés során bármelyik fél hozzáférhet vagy hozzáférhet a másik bizalmas információihoz és anyagaihoz. A Szállítónak figyelembe kell vennie a Spraying Systems Co. által az árakkal, tervekkel, rajzokkal, modellekkel, mennyiségekkel, előrejelzésekkel és specifikációkkal kapcsolatos minden kommunikációt bizalmasnak. A beszállító a Spraying Systems Co. szellemi tulajdonát semmilyen módon nem használhatja fel, kivéve ennek a PO-nak a teljesítését és a Products for Spraying Systems Co. gyártását és támogatását. "Mindegyik fél vállalja, hogy bizalmas információkat kezel a Vásárlás feltételeivel összhangban. A Spraying Systems Co. és a Beszállító (NDA) közötti megrendelés és esetleges külön nem nyilvános megállapodás. NDA vagy más írásbeli megállapodás hiányában mindkét fél legalább vállalja, hogy bizalmasan megőrzi ezeket az információkat, és korlátozza a nyilvánosságra hozatal szükségességét. alaposan meg kell tenni minden ésszerű óvintézkedést az illetéktelen nyilvánosságra hozatal megakadályozása érdekében, és az ilyen információkat úgy kell kezelni, hogy azok hasonló jellegűeket kezelnek. A Spraying Systems Co. termékének használata reklámanyagokban vagy weboldalakon szigorúan tilos írásbeli engedély nélkül.

12. SZELLEMI VAGYONKÖVETELÉS.

A Szállító megtéríti és a Spraying Systems Co.-t és ügyfeleit ártalmatlannak tekinti a szabadalom, a szerzői jogi, az üzleti titok, a védjegy, a maszk tényleges vagy állítólagos megsértése miatt felmerülő költségek, kiadások (ideértve az ésszerű ügyvédi díjakat) veszteségekből, károkból vagy felelősségekből. mű vagy egyéb szellemi tulajdonjog, amely a Spraying Systems Co. vagy a Spraying Systems Co. vásárlóinak a Cikkek felhasználásával gyártott vagy a Cikkeket tartalmazó termékek vagy Spraying Systems Co. termékeinek használatából vagy értékesítéséből származik, függetlenül attól, hogy a Spraying A Systems Co. bármilyen specifikációt eljuttat a beszállítóhoz.

13. VESZÉLYES ANYAGOK.

Ha az alábbiakban nyújtott termékek vagy bármely szolgáltatás veszélyes árukat, vegyi anyagokat, szennyező anyagokat, anyagokat, szennyező anyagokat tartalmaz vagy tartalmaz olyan anyagokat, amelyeket a vonatkozó helyi, állami, nemzeti vagy nemzetközi törvények, előírások és szabványok veszélyesnek minősítenek ( "Veszélyes anyagok"), a Szállító képviseli és szavatolja, hogy a Szállító és a Spraying Systems Co. számára szolgáltatásokat nyújtó személyzete megértse az ilyen termékek tervezésével és / vagy szolgáltatásával, beleértve az ilyen veszélyes anyagok kezelését, szállítását és használatát, kapcsolatos természetét és veszélyeit. , a szállítóra alkalmazandó. Mielőtt a veszélyes anyagok a Spraying Systems Co. tulajdonába kerülnének, a Szállító írásos jóváhagyást kap a Spraying Systems Co. Környezetvédelmi / Egészségügyi / Biztonsági szervezetétől. A Szállító teljes felelősséggel tartozik a Spraying Systems Co.-val szemben, és kártalanítja azokat az esetleges felelősségeket, amelyek a Szállító vagy a vállalkozók tevékenységei miatt következnek: (i) ilyen veszélyes anyagok szállítása a Spraying Systems Co. számára, vagy (ii) ilyen veszélyes anyagok használata a szállító a Spraying Systems Co. számára nyújt szolgáltatást. A szállító a fent felsorolt anyagok minden szállítmányával MSDS-t juttat el a Spraying Systems Co.-hoz.

14. VÁMTISZTÍTÁS.

A Spraying Systems Co. kérésére a Szállító haladéktalanul megküldi a Spraying Systems Co.-nak az összes termék származási nyilatkozatát, valamint az importáló országon kívül teljes egészében vagy részben gyártott cikkekre vonatkozó vámdokumentációt.

15. A TÖRVÉNYEK MEGFELELÉSE ...

Általános: A Szállító betartja az összes olyan országos, állami és helyi törvényt és előírást, amely a Tételek gyártását, szállítását, behozatalát, exportját és / vagy értékesítését és / vagy a Szolgáltatások teljesítését szabályozza a Megrendeléssel összhangban, beleértve, de nem kizárólag Kereskedelmi Minisztériumhoz, beleértve az Egyesült Államok Exportigazgatósági szabályzatát, az Értékpapír-tőzsdei Bizottságot, a Környezetvédelmi Ügynökséget és a Közlekedési Minisztérium veszélyes anyagokra, valamint a Vám- és határvédelemre vonatkozó rendelkezéseit (beleértve a származási ország jelölését / közzétételét).

Konkrét követelmények:
A Dodd-Frank Wall Street Reform és Fogyasztóvédelmi Törvény 1502. cikke a konfliktusásványok felhasználásáról (beleértve a kapcsolódó SEC szabályokat is) - Annak érdekében, hogy megfeleljen a Spraying Systems Co. politikájának, miszerint a konfliktusos ásványi anyagokat kivonja a Demokratikus Köztársaságból. Kongó (Kongói Demokratikus Köztársaság) és más lefedett országok az ellátási láncunkból, ahol ez kereskedelmi szempontból megvalósítható, a Szállító egyetért azzal, hogy a vásárlási megrendelés teljesítésével:
A. kijelenti és szavatolja, hogy a Spraying Systems Co. részére szállított összes termék nem tartalmaz konfliktus ásványokat; vagy
B. a szállítás előtt az SSCO-nak tételes írásbeli tájékoztatást nyújt az egyes termékek konfliktusos ásványianyag-tartalmáról és a konfliktusos ásványok származási országáról.

* Az érintett országok: Kongói Demokratikus Köztársaság, Angola, Burundi, Közép-afrikai Köztársaság, Kongói Köztársaság, Ruanda, Dél-Szudán, Tanzánia, Uganda vagy Zambia

Európai Unió 2002/95 / EK, A veszélyes anyagok korlátozásáról szóló irányelv (RoHS) - A szállító vállalja, hogy biztosítja, hogy a Spraying Systems Co. részére szállított összes elektromos és elektronikus termék megfelel ennek az irányelvnek.

Az Európai Unió 1907/2006 / EK rendelete A vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása (REACH) - A szállító szavatolja, hogy a Spraying Systems Co. részére szállított termékek mentesek minden, a jelen rendelet által tiltott, különös aggodalomra okot adó vegyi anyagtól (SVHC).

A Szállító vállalja továbbá, hogy betartja a Spraying Systems Co. összes szabályát és előírását, miközben a Spraying Systems Co. helyiségeiben tartózkodik vagy szolgáltatásokat nyújt, ideértve, de nem kizárólagosan a biztonsági, az egészségvédelmi és a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint a helytelen magatartást tiltó szabályokat. A Spraying Systems Co. telephelye, például fizikai agresszió használata személyek vagy vagyon ellen, zaklatás és lopás.

16. ÜZLETETIKA

A Spraying Systems Co. nem tolerálja a gyermekmunka, a kényszermunka, az emberkereskedelem vagy a hátrányos megkülönböztető gyakorlatok alkalmazását tevékenységeiben, illetve kapcsolt partnerek vagy beszállítók tevékenységein belül. Továbbá az SSCO elvárja, hogy valamennyi beszállítója tiszteletben tartsa alkalmazottai emberi jogait, és ugyanezt követelje meg az ellátási lánctól. Azokat a szállítókat, akikről kiderül, hogy megsértik ezt az irányelvet, lényeges szerződésszegésnek kell tekinteni. Továbbra is azon dolgozunk, hogy javítsuk a programokat és olyan intézkedéseket hajtsunk végre, amelyek biztosítják az emberi méltóság, az emberi jogok és a biztonság védelmét létesítményeinkben és ellátási láncunkban.

SPRAYING SYSTEMS CO. Ügynökeinek és alkalmazottainak tilos visszarúgást, megvesztegetést, kölcsönöket és nem megfelelő ajándékokat kérni vagy elfogadni; beleértve a névértéknél nagyobb étkezést vagy szórakozást. A szállító köteles kerülni minden olyan tevékenységet, amely arra késztetheti a SPRAYING SYSTEMS CO. Ügynökeit és alkalmazottait, hogy elfogadják a törvénytelen vagy az illegális helytelen megfontolásokat. A beszállító garantálja, hogy ilyen ellenszolgáltatást nem ajánlottak fel és nem nyújtottak SPRAYING SYSTEMS CO. Ügynökének vagy alkalmazottjának. A SPRAYING SYSTEMS CO. Fenntartja a jogot, és a megrendelés elfogadásával a Szállító vállalja, hogy engedélyezi a SPRAYING SYSTEMS CO. Számára a beszállító bármely nyilvántartásának auditálását, amelyet a SPRAYING SYSTEMS CO. Szükségesnek tart annak érdekében, hogy megfeleljen ennek az etikai politikának. A Szállító vállalja továbbá, hogy igazolja a jelen irányelv betartását, vagy az esetleges jogsértéseket nyilvánosságra hozza, ha erre kérik. A beszállító köteles biztosítani, hogy ügynökei, alkalmazottai és alvállalkozói betartsák a SPRAYING SYSTEMS CO. Látogatói politikáját, amely elérhető az előcsarnokban (vagy kérésre).

A SPRAYING SYSTEMS CO. Etikai politikájának be nem tartását a SPRAYING SYSTEMS CO. Ügynökeinek vagy alkalmazottainak be kell jelenteniük a beszerzési vezetőnek, a pénzügyi igazgatónak és / vagy más megfelelő vezetőségnek.

17. MENTESÍTÉS, JOGORVOSLATOK ÉS KIADÁS.

A jelen szabálysértés alóli lemondás nem tekinthető bármely más vagy későbbi jogsértés felmentésének. Ha a Megrendelés bármely rendelkezését az illetékes joghatósággal rendelkező bíróság érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak találja, ez a döntés nem befolyásolja a fennmaradó rendelkezések érvényességét. A Spraying Systems Co. jogai és jogorvoslati lehetőségei kiegészülnek a törvényben vagy a saját tőkében biztosított egyéb jogokkal és jogorvoslatokkal. Egyik fél sem ruházhat át semmilyen jogot és nem ruházhat át semmilyen kötelezettséget a Megrendelés vagy annak bármely része alapján a másik írásos beleegyezése nélkül. A jelen 16. bekezdés alkalmazásában a Szállító megszerzése, egyesítése, egyesítése vagy az irányítás megváltoztatása, vagy a törvény alapján történő bármely átruházás olyan feladatnak minősül, amelyhez a Spraying Systems Co. írásbeli hozzájárulása szükséges.

18. IRÁNYADÓ JOG.

Ezeket a vásárlási feltételeket Illinois állam törvényei szerint kell szabályozni, és azokat értelmezni kell, a törvényütközésekre vonatkozó szabályok figyelembevétele nélkül.

19. ÁLTALÁNOS Kártalanítás.

A Szállító megtéríti, megvédi és megtartja a Spraying Systems Co.-t és leányvállalatait, azok tisztjeit, igazgatóit, alkalmazottait és ügynökeit, ártalmatlanok minden követeléssel, veszteséggel, kárral, büntető kárral, felelősséggel, perrel és a kapcsolódó költséggel és kiadással szemben (beleértve az ésszerűt is) ügyvédi díjak és egyéb perköltségek ("veszteségek"), akár ténylegesek, akár állítólagosak, amelyek a Szállító vagy annak alkalmazottai vagy ügynökei cselekedeteiből, mulasztásából vagy gondatlanságából, a Szállító garanciavállalásának megsértéséből vagy a következők hibás teljesítéséből erednek vagy erednek. vagy a teljesítés elmulasztása esetén a szállítónak a jelen PO alapján kiosztott munka körét. A beszállító további kártérítést nyújt és a Spraying Systems Co.-t ártalmatlannak tartja a szállító titoktartásának megsértéséből eredő minden veszteségért és kárért.

20. BIZTOSÍTÁS.

A Szállító által a Beszerzési Megrendelés alapján egyébként vállalt kötelezettségek, kötelezettségek vagy kártérítések korlátozása vagy minősítése nélkül a Szállító saját költségén és költségén fenntartja a Spraying Systems Co. számára elfogadható társaságokkal kereskedelmi általános felelősségbiztosítást és gépjármű-felelősségbiztosítást korlátozásokkal. legalább 1 000 000,00 USD felelősség, esetenként, beleértve a testi sérülések vagy vagyoni károk felelősségének fedezését: (1) a szállító üzleti tevékenységére vonatkozó szerződésben vagy megállapodásban vállalt felelősséggel, és (2) a szállító termékéből, szolgáltatásából vagy munkájából eredő felelősséggel. A beszállító biztosítása lesz az elsődleges, és a Spraying Systems Co. által fenntartott esetleges biztosítás többlet és nem járul hozzá. A fenti lefedettség a Spraying Systems Co.-t további biztosítottként nevezi meg. A beszállító fenntartja a törvényben előírt munkavállalói kártérítési fedezetet is, ideértve az összes állam által a törvény által előírt összegű jóváhagyást és a munkáltatói felelősségbiztosítást, esetenként 1 000 000,00 USD összegben. Az ilyen biztosítás magában foglalja a biztosító lemondását vagy helyettesítését a Spraying Systems Co. javára. Ha a szállító bármilyen szolgáltatást nyújt a Spraying Systems Co. számára, a Szállító szakmai felelősségbiztosítást (beleértve a hibákat és mulasztásokat is) felelősségkorlátokkal tart fenn. mint 1.000.000.00 USD. A Beszállító a Beszerzési Rendszer teljesítésének megkezdése előtt a Spraying Systems Co. részére megfelelő biztosítási igazolást (igazolásokat) biztosít, és legalább 30 nappal korábban értesíti a Spraying Systems Co.-t a fenti fedezet bármilyen csökkentéséről vagy törléséről. .

21. BEÁLLÍTÁS.

A Spraying Systems Co. bármikor jogosult lesz beszállítani bármilyen összeget, bármilyen okból, bármikor, a Beszállítótól a Spraying Systems Co.-hoz vagy bármely kapcsolt vállalkozásához, a Spraying Systems Co. által bármikor fizetendő összeggel szemben. a Megrendeléssel kapcsolatban.

22. A JOGOK FOGLALÁSA.

A Spraying Systems Co. kifejezetten fenntart minden olyan jogot és jogorvoslatot, amely a törvény vagy a saját tőke rendelkezésére áll, ideértve, de nem kizárólag az Egységes Kereskedelmi Törvénykönyvben meghatározott jogokat és jogorvoslatokat.

23. FÜGGETLEN VÁLLALKOZÓ.

A Szolgáltatások teljesítése vagy a Megrendelés alapján történő termékek nyújtása során a Szállító független vállalkozó, személyzete és egyéb képviselői nem járnak el a Spraying Systems Co. ügynökeiként vagy alkalmazottjaként. Független vállalkozóként a Szállító kizárólagos felelőssége az eszközök meghatározása és módszerek a szükséges szolgáltatások vagy tételek teljesítéséhez vagy nyújtásához. A Szállító teljes felelősséggel tartozik a Szállító által alkalmazott személyzetért, a Spraying Systems Co. fenntartja azonban a jogot, hogy utasítsa a szállítót, hogy haladéktalanul távolítsa el a Spraying Systems Co. telephelyéről a Beszállító minden olyan személyzetét, aki megszegi a Megrendelést. Az ilyen eltávolítás nem mentesíti a Szállító azon kötelezettségét, hogy a Megrendelés alapján Szolgáltatásokat vagy Tételeket nyújtson.

24. KONFLIKTUSOK - ALVÁLLALKOZÓKRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK.

A. A szállító kijelenti és szavatolja, hogy a szállítónak nincs olyan fennálló megállapodása vagy kötelezettsége, amely ellentmond a Megrendelés bármely rendelkezésének, vagy amely hátrányosan befolyásolhatja a Szállító alábbi teljesítményét.

B. A szállító szavatolja, hogy: (1) minden alkalmazottja vagy alvállalkozója, aki a jelen értelemben munkát végez, írásos megállapodást kötött a szállítóval, amely biztosítja, hogy az általuk végzett munkára a (7), (11) bekezdés feltételei vonatkoznak, 13., 15. és 16.