Условия за издаване на фактури за системи за пръскане AutoJet Europe

При всички делови взаимоотношения, в които участват Spraying Systems Auto-Jet Europe, се прилагат общите условия на Spraying Systems AutoJet Europe, приложени към всички оферти и договори на Spraying Systems AutoJet Europe . Копие от тези общи условия може да бъде получено от съконтрагента по всяко време в регистрирания офис на Spraying Systems AutoJet Europe. Настоящите общи условия винаги заместват възможните общи условия на съконтрагента, освен ако при приемането на поръчка Spraying Systems AutoJet Europe изрично приеме в писмена форма приложимостта на всички или част от общите условия на съконтрагента. Статиите по-долу са извлечение от общите условия, които са приложими към бизнес отношенията със Spraying Systems AutoJet Europe и следователно са приложими изцяло, заедно с другите условия, които не са споменати тук:

Член 1. Установяване на споразумението
Споразумението може да се счита за валидно установено само ако:
1°) писмената оферта на Spraying Systems AutoJet Eu-rope бъде приета безусловно от адресата на тази оферта или
2°) ако Spraying Systems AutoJet Europe приеме безусловно поръчка, направена от съконтрагента. Spraying Systems AutoJet Europe има право да прекрати едностранно споразумението без обезщетение, ако фактурите му не са платени на съответните дати на плащане или ако Spraying Systems AutoJet Europe има основателни причини да се съмнява в платежоспособността на съконтрахента. Във всеки случай Spraying Systems AutoJet Europe има право да спре изпълнението на всички свои задължения по отношение на съконтрагента, включително тези, които се отнасят до други ангажименти, различни от тези, които са предмет на плащането, до пълното плащане от страна на съконтрагента на всички дължими фактури. В случай на прекратяване на споразумението от страна на съконтрахента ще бъде определено обезщетение, като се вземат предвид вече направените разходи (по-специално по отношение на вече закупените и подлежащи на използване части и разходите за изследвания), вече извършените дейности и загубата на приходи. Ако не може да бъде постигнато споразумение относно обезщетението, въпросът се решава от компетентния съд, като обезщетението никога не може да бъде по-малко от 50 % от цената на договора.

Член 2. Цени
Цените са нетни, без ДДС. Освен ако не е предвидено друго, разходите за опаковка, транспорт и застраховка, както и митническите такси и всички данъци са за сметка на съконтрахента.
Ако договорът, сключен със съконтрагента, се отнася до стоки и/или услуги, внесени от Spraying Systems AutoJet Europe , цената се определя въз основа на продажния курс на валутата на произход спрямо еврото, както е регистриран на Брюкселската фондова борса на датата на котировката, направена от Spraying Systems AutoJet Europe, или на датата на сключване на договора, според случая. Ако приложимият курс в деня на плащането се различава от курса, въз основа на който е определена цената, Spraying Systems AutoJet Europe има право да увеличи или намали цената, за да отрази промяната в курса.

Член 3. Условия за плащане
Плащанията ще се извършват в седалището на Spraying Systems AutoJet Europe, като всички разходи, причинени от самото плащане, ще бъдат за сметка на съконтрагента. Изготвянето на писмо за размяна не води до подновяване, а условията на споразумението остават приложими в пълен обем. Приемането от страна на Spraying Systems AutoJet Europe на друга форма на плащане, различна от тази в брой, също не води до подновяване.
Ако специфични разпоредби позволяват на съконтрагента да плаща на вноски и ако една от вноските не бъде изпълнена, той губи предимството на тези вноски и цялата цена става платима незабавно, ipso jure.
Всички фактури на Spraying Systems AutoJet Europe са платими в срок от тридесет дни, считано от деня, следващ получаването на фактурата от съконтрагента, освен ако изрично не е предвидено друго. Ако съконтрахентът не плати дадена сума на датата на падежа ѝ, върху всички суми, които съконтрахентът все още дължи, ще бъде начислена лихва, ipso jure, изчислена на ден по ставката, определена от Закона от 2 август 2002 г. за борбата със забавените плащания по търговски сделки и неговите изменения, публикувани в белгийския официален вестник (Moniteur Belge). Освен това неплатените суми се увеличават ipso jure с 15 %, като минималният размер е 50 EUR, ако тези суми останат неплатени 15 дни след изпращането на официална покана. В случай на забавено плащане на някоя от фактурите на Spraying Systems AutoJet Europe, Spraying Systems AutoJet Europe има право да спре всички свои задължения до пълното изплащане на тази фактура. В резултат на това, в случай на поетапно споразумение, Spraying Systems AutoJet Europe вероятно няма да започне изпълнението на следващата фаза. В такъв случай договорената дата за доставка на работите ще бъде удължена пропорционално на периода на спиране. Евентуалните клаузи за неустойки от страна на съконтрахента относно навременната доставка също ще бъдат удължени за същия период.
Всички жалби или спорове относно фактура трябва да бъдат формулирани в рамките на осем дни от датата на фактурата. Евентуалните спорове не спират плащането на други безспорни части.

Член 4. Доставка
Стоките, продадени от Spraying Systems AutoJet Europe на съконтрахента, ще се считат от Spraying Systems AutoJet Europe и от съконтрахента за окончателно доставени, ако стоките могат да бъдат идентифицирани от съконтрахента в склада на Spraying Sys-tems AutoJet Europe или на място, посочено от Spraying Systems AutoJet Europe , независимо дали съконтрахентът наистина извършва такава идентификация или не. В частност, Spraying Systems AutoJet Europe може да преустанови изпълнението на задължението си за доставка, докато съконтрагентът не изпълни собствените си ангажименти.
Условията за доставка, евентуално споменати във всеки договорен документ, на които може да се позове Spraying Systems AutoJet Europe, са дадени само като индикация. Неспазването на такъв срок никога няма да доведе до договорна отговорност на Spraying Systems AutoJet Europe . Тази разпоредба може да бъде нарушена само ако в специалните условия изрично е посочено, че тези срокове за доставка са задължителни или представляват съществено условие на договора.
Приемат се частични доставки.
За повреди, които не са причинени от транспорта - видими дефекти, присъщи на стоките - Spraying Systems AutoJet Europe трябва да бъде уведомена с препоръчана поща веднага след като стоките, продавани от Spraying Systems AutoJet Europe, са доставени на мястото, посочено от съконтрагента, най-късно на третия работен ден след пристигането на стоките на мястото, посочено от съконтрагента. Съконтрахентът губи всички права срещу Spraying Systems AutoJet Europe относно обстоятелствата, при които Spraying Systems AutoJet Europe е изпълнил задължението си за доставка, ако горепосоченият срок не е спазен. В този случай остава приложима само евентуалната гаранция за скрити дефекти, при запазване на условията и ограниченията, предвидени в член 7 от общите условия.

Член 5. Прехвърляне на собствеността и риска
Системи за пръскане AutoJet Europe имат запазена собственост върху продадените артикули, докато съконтрахентът не изпълни изцяло всички свои задължения. Дотогава съконтрахентът няма право да препродава стоките или да ги използва като обезпечение. Ако неплатените стоки са предназначени за инсталиране в имот, нает от съконтрагента, той ще поиска предварително одобрение от Spraying Systems AutoJet Europe за това с препоръчано писмо, като посочи името и адреса на собственика, както и адреса на съответния нает имот.
Съконтрагентът носи рисковете по отношение на продадените стоки, считано от момента, в който тези стоки са идентифицирани в склада на Spraying Systems AutoJet Europe или на място, определено за тази цел от Spraying Systems AutoJet Europe . В резултат на това транспортът се извършва на риск на съконтрахента, дори ако специалните условия предвиждат транспортът да се извършва за сметка на Spraying Systems AutoJet Europe, например чрез упоменаване на "безплатно".

Член 6. Приложимо право
Настоящото споразумение се управлява от белгийското право. Инструкциите за безопасност, приложими към доставените стоки, са тези, които се прилагат в Белгия към датата на офертата, направена от Spraying Systems AutoJet Europe на съконтрагента, или към датата на приемане от Spraying Systems AutoJet Europe на поръчката, направена от съконтрагента. По отношение на транспортирането на стоки между Spraying Systems AutoJet Europe и съконтрагента се прилагат Инкотермс 2000. Освен ако изрично не е уговорено друго, всеки транспорт между Spraying Systems AutoJet Europe и съконтрахента се управлява от Инкотерм EXW.

Член 7. Спорове
Всички спорове относно валидността, тълкуването и изпълнението на споразумението, сключено със съконтрагента, ще бъдат разрешавани от съдилищата в района на Гент.

Условия за ползване на системата Spraying Systems Co. САЩ

1. ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИЯ
Авторите на този уебсайт и на всеки свързан сайт (наричан общо "този уебсайт"), Spraying Systems Co, нейните подразделения и/или дъщерни дружества или хостът на този уебсайт (наричани общо "Spraying Systems") не разполагат с конкретна информация относно начина на използване на продуктите, продавани или описани на този уебсайт, и не познават детайлите относно опаковката, обработката или процедурите, които могат да бъдат използвани във връзка с всеки конкретен продукт, продаван или описан на този уебсайт. Независимо от предложенията или препоръките, които Spraying Systems или който и да е друг производител на продукти, рекламирани тук, може да е предложил, на този уебсайт не се дават никакви гаранции относно: (а) използването или прилагането на информацията, съдържаща се на този уеб сайт; (б) правилното използване на всеки продукт, продаван или описан тук; или (в) пригодността на всеки продукт, продаван или описан тук, за конкретната цел, използвана от всеки посетител или потребител на този уеб сайт ("Потребител"). По никакъв начин не трябва да се разчита на този уебсайт при избора на стоки, подходящи за конкретната употреба, за която Потребителят възнамерява да ги използва.

С настоящото Spraying Systems уведомява, че всяко изявление, направено от Spraying Systems при продажбата или рекламата на продуктите, не създава гаранция, че продуктът е подходящ за определена цел. Всички такива изявления или описания имат само информативен характер и не се правят или дават като гаранция за годност за определена цел. Потребителят е единствено отговорен за определяне на адекватността на всеки продукт, продаван или описан тук, за конкретната употреба или употреби, за които се прилагат. Всякакви неточности, грешки или пропуски, допуснати от Spraying Systems при рекламирането на продуктите, не пораждат никаква отговорност за Spraying Systems. Потребителят носи пълната отговорност за определяне на точността на всички рекламни твърдения. Spraying Systems не поема отговорност за спазването на федерални, щатски или местни закони, правила, наредби или разпоредби.

SPRAYING SYSTEMS ОТКАЗВА ДА ИЗТЪКВА ВСИЧКИ ПРЕДПОЛОЖЕНИ И ИЗРАЗЕНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ГАРАНЦИИТЕ ЗА ПРИГОДНОСТ И ТЪРГОВСКИ НАЧИН, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ПОСОЧЕНИТЕ ПОВЕЧЕ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ SPRAYING SYSTEMS НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ПРЕТЕНЦИИ ЗА. ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОИЗВОДСТВОТО, ПРОДАЖБАТА, ДОСТАВКАТА ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КОЙТО И ДА Е ПРОДУКТ, ОПИСАН НА ТОЗИ УЕБСАЙТ, ДОРИ АКО SPRAYING SYSTEMS Е БИЛА УВЕДОМЕНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ. ОТГОВОРНОСТТА НА SPRAYING SYSTEMS ВЪВ ВСИЧКИ СЛУЧАИ Е ОГРАНИЧЕНА ДО И НЕ МОЖЕ ДА НАДВИШАВА ПОКУПНАТА ЦЕНА, ПЛАТЕНА ЗА КОЙТО И ДА Е ПРОДУКТ.

Освен ако не е изрично посочено, споменаването на търговски наименования, търговски продукти или организации, включително връзки към уебсайтове, които не са под контрола на Spraying Systems, не означава одобрение от страна на Spraying Systems.

2. ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО
Spraying Systems няма задължение да гарантира, че всички стоки, описани или продавани на този уебсайт, или информацията, съдържаща се на този уебсайт, отговарят на всякакви специални спецификации за осигуряване на качеството на потребителя и/или други специални изисквания на потребителя, освен ако тези спецификации и/или други изисквания са изрично посочени в поръчката за покупка на потребителя и изрично приети от Spraying Systems. В случай че такива стоки, доставени от Spraying Systems във връзка с това, се прилагат за крайна употреба, без съответната спецификация и/или друго изискване да е било посочено в поръчката за покупка на потребителя и изрично прието от Spraying Systems, потребителят обезщетява и предпазва Spraying Systems от всякакви щети или искове за обезщетение, предявени от което и да е лице, за каквито и да е наранявания, фатални или нефатални, на което и да е лице или за каквито и да е щети на имуществото на което и да е лице, които са инцидентни или произтичат от такова прилагане.

3. ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ
Освен ако изрично не е посочено друго от Spraying Systems: (а) всяка техническа консултация, предоставена от Spraying Systems по отношение на използването на стоки, предоставени на потребителя, е безплатна, (б) Spraying Systems не поема никакви задължения или отговорност за такава консултация или за резултати, настъпили в резултат на прилагането на такава консултация; и (в) потребителят носи цялата отговорност за избора и спецификацията на стоките, подходящи за крайната употреба на тези стоки.