DOOR DE INKOOPORDER TE AANVAARDEN EN/OF IN HET KADER DAARVAN UIT TE VOEREN, STEMT DE LEVERANCIER ERMEE IN ZICH VOLLEDIG TE HOUDEN AAN DE INKOOPVOORWAARDEN DIE IN DIT DOCUMENT VERMELD STAAN. AANVAARDING VAN DE INKOOPORDER IS UITDRUKKELIJK BEPERKT TOT DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DE INKOOPORDER EN GEEN ENKELE VOORWAARDE VAN LEVERANCIER ZAL VAN TOEPASSING ZIJN BIJ HET ERKENNEN VAN DE INKOOPORDER OF BIJ DE AANVAARDING VAN DE INKOOPORDER. AANVAARDING DOOR SPRAYING SYSTEMS CO., VAN DE ONDER DE INKOOPORDER GELEVERDE ARTIKELEN, DIENSTEN OF WERKZAAMHEDEN ZAL GEEN INSTEMMING MET DE VOORWAARDEN VAN LEVERANCIER INHOUDEN. LEVERANCIER MAG NIET ONDER VOORBEHOUD VERZENDEN.

1. OMVANG.

De leverancier stemt ermee in de artikelen te leveren en/of de diensten te verrichten, die in de begeleidende Aankooporder beschreven worden, in overeenstemming met deze Voorwaarden. Bij aanvaarding van de Inkooporder, verzending van de Artikelen of aanvang van de Diensten, zal de Leverancier gebonden zijn aan de bepalingen van deze Voorwaarden, met inbegrip van alle bepalingen die op de voorkant van de Inkooporder vermeld zijn, ongeacht of de Leverancier deze Voorwaarden of de Inkooporder erkent of anderszins ondertekent, tenzij de Leverancier schriftelijk bezwaar maakt tegen dergelijke bepalingen voordat de Artikelen verzonden worden of de Diensten aangevangen worden.

Deze Voorwaarden hebben voorrang boven eventuele aanvullende, inconsistente of tegenstrijdige voorwaarden in een ontvangstbevestiging, factuur of andere mededeling van de Leverancier, zelfs indien deze schriftelijk door beide partijen zijn aanvaard; met dien verstande echter dat, indien er een leveringsovereenkomst, of vertrouwelijkheidsovereenkomst, of algemene onderhoudsovereenkomst voor gereedschap bestaat tussen Leverancier en Spraying Systems Co. met betrekking tot de Artikelen of Diensten die onder deze Voorwaarden vallen, de voorwaarden van dergelijke overeenkomsten voorrang hebben boven eventuele inconsistente voorwaarden in deze Voorwaarden. Voor zover deze Voorwaarden behandeld zouden kunnen worden als een aanvaarding van een eerder aanbod van Leverancier, wordt een dergelijke aanvaarding uitdrukkelijk gedaan op voorwaarde van instemming door Leverancier met deze Voorwaarden en verzending van de Artikelen of aanvang van de Diensten door Leverancier.

Spraying Systems Co. behoudt zich hierbij het recht voor om een levering op elk moment vóór verzending van de Artikelen opnieuw te plannen. Spraying Systems Co. behoudt zich hierbij het recht voor om elke Aankooporder te annuleren vóór het begin van de Diensten. Spraying Systems Co. zal geen kosten of andere vergoedingen verschuldigd zijn ten gevolge van een dergelijke verschuiving of annulering. Deze Algemene Voorwaarden mogen niet worden aangevuld, gewijzigd, vervangen of anderszins gewijzigd, tenzij door middel van een door een bevoegde vertegenwoordiger van Spraying Systems Co. ondertekend geschrift.

2. DEFINITIES.

A. "Aangepaste Artikelen" betekent die Artikelen die volgens de specificaties van Spraying Systems Co. uitsluitend voor Spraying Systems Co. zijn vervaardigd en niet aan een andere klant worden aangeboden of verkocht.

B. "Artikelen" betekent goederen die de Leverancier aan Spraying Systems Co. moet leveren zoals vermeld in de Aankooporder.

C. "Inkooporder" betekent de inkooporder die bij deze Voorwaarden hoort en die door Spraying Systems Co. aan Leverancier wordt geleverd, alsmede deze Voorwaarden.

D. "Vrijgave" betekent de machtiging van Spraying Systems Co. om te verzenden in overeenstemming met de Inkooporder, en waarbij Leverancier gemachtigd wordt om een bepaalde hoeveelheid Artikelen te verzenden volgens een bepaald schema. De Vrijgave is vervat in de Aankooporder.

E. Met "Diensten" van de Inkooporder worden de diensten bedoeld die de Leverancier aan Spraying Systems Co. moet verlenen, zoals uiteengezet in de Inkooporder.

F. "Standaardartikelen" betekent die artikelen die volgens de specificaties van de Leverancier worden vervaardigd om aan alle klanten te worden aangeboden en verkocht.

3. FACTURERING EN BETALING.

Prompt payment kortingen zullen berekend worden vanaf de laatste van: (i) de geplande levering; (ii) de datum van daadwerkelijke levering; of (iii) de datum waarop een door de leverancier ingevulde originele factuur, of kwaliteitscertificaat, of paklijst ontvangen is. De betaling geschiedt wanneer de cheque van Spraying Systems Co. per post wordt verzonden of wanneer een EDI-geldoverdracht wordt geïnitieerd. Spraying Systems Co. zal binnen 45 dagen na ontvangst van de juiste originele factuur of na ontvangst van de Artikelen door Spraying Systems Co. tot betaling overgaan, naargelang welke datum later valt. Originele facturen en paklijsten zullen voorgelegd worden en zullen bevatten: aankoopcontractnummer (indien van toepassing), aankoopordernummer, regelartikelnummer, vrijgavenummer, onderdeelnummer, volledige factuur naar adres, beschrijving van de Artikelen, hoeveelheden, eenheidsprijs, en uitgebreide totalen, alsook de naam van de leverancier. Voor de facturen wordt slechts één aankoopordernummer van Spraying Systems Co. per factuur gebruikt. Alle kosten die aan Spraying Systems Co. worden doorgegeven voor vergoeding van uitgaven die zijn overeengekomen onder de voorwaarden van de Aankooporder, zullen na aftrek zijn van eventuele terugvorderbare Belasting over de Toegevoegde Waarde ("BTW") op dergelijke uitgaven. De betaling van Spraying Systems Co. houdt geen aanvaarding in. Leverancier stemt ermee in om Spraying Systems Co. uiterlijk 180 dagen na verzending van Artikelen te factureren. Spraying Systems Co. zal niet verplicht zijn betalingen te verrichten tegen facturen die na die termijn worden ingediend. Zendingen onder rembours zijn uitdrukkelijk verboden. De leverancier zal geen zendingen voor deze PO op credit hold plaatsen zonder 48 uur op voorhand een schriftelijke kennisgeving te sturen naar Spraying Systems Co. Account payable en de koper van de hold.

4. BEËINDIGING.

A. Spraying Systems Co. kan de Aankooporder of Vrijgave, of een deel daarvan, op elk ogenblik voor zijn eigen gemak beëindigen door de Leverancier schriftelijk van de beëindiging in kennis te stellen. Na ontvangst van deze kennisgeving zal de Leverancier, tenzij in de kennisgeving anders is bepaald, alle werkzaamheden uit hoofde van deze Overeenkomst onmiddellijk stopzetten en al zijn leveranciers of onderaannemers onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen van de stopzetting van alle daarmee verband houdende werkzaamheden en hen ertoe aanzetten deze stop te zetten.

B. Er zullen geen kosten in rekening worden gebracht voor beëindiging van orders voor Standaardartikelen.

C. Elke vordering voor beëindigingskosten voor Aangepaste artikelen, samen met een samenvatting van alle verzachtende inspanningen, moet binnen 30 dagen na ontvangst van het beëindigingsbericht van Spraying Systems Co. schriftelijk bij Spraying Systems Co. worden ingediend.

D. De vordering van Leverancier voor beëindigingskosten voor Custom Items kan de nettokosten omvatten van maatwerk in bewerking, dat volgens planning binnen 15 dagen geleverd zou worden, en dat als gevolg van de beëindiging gesloopt moet worden. De Leverancier zal verplicht zijn de verliezen te beperken en, waar mogelijk, dergelijk maatwerk in bewerking in zijn voorraad op te nemen en aan andere klanten te verkopen. In geen geval zal deze vordering voor beëindigingskosten voor Maatwerkartikelen hoger zijn dan de totale prijs voor de beëindigde Maatwerkartikelen. Na betaling van de vordering van de Leverancier zal Spraying Systems Co. recht hebben op al het werk en alle materialen waarvoor betaald is.

E. Alvorens enige betalingsverplichting voor beëindigde Custom Items op zich te nemen, kan Spraying Systems Co. het werk van Leverancier in bewerking inspecteren en alle relevante documenten controleren alvorens de factuur van Leverancier te betalen.

5. CONTINGENCIES.

Geen van beide partijen zal verantwoordelijk zijn voor zijn verzuim om te presteren ten gevolge van oorzaken buiten zijn redelijke controle, zoals overmacht, brand, diefstal, oorlog, terrorisme, oproer, embargo's of handelingen van burgerlijke of militaire autoriteiten. Indien de levering door dergelijke onvoorziene omstandigheden moet worden vertraagd, zal de Leverancier Spraying Systems Co. daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen en kan Spraying Systems Co. hetzij (i) de uitvoeringstermijn verlengen, hetzij (ii) het onvoltooide gedeelte van de Inkooporder beëindigen zonder kosten voor Spraying Systems Co.

6. LEVERING, VRIJGAVE EN PLANNING.

A. Leverancier zal Spraying Systems Co. binnen twee werkdagen na ontvangst van de Aankooporder schriftelijk op de hoogte stellen als Leverancier niet in staat is een geplande levering uit te voeren, met opgave van de redenen daarvoor. Het uitblijven van een dergelijke kennisgeving geldt als aanvaarding van de Aankooporder en verbintenis tot de Release-voorwaarden.

B. Leverancier zal Artikelen leveren volgens het schema van de Vrijgave en Spraying Systems Co. mag niet-conforme zendingen retourneren op risico en kosten van Leverancier. Spraying Systems Co. mag elke Vrijgave vóór de Vrijgavedatum geheel of gedeeltelijk herschikken zonder extra kosten. Spraying Systems Co. kan elk deel van een Vrijgave in wacht plaatsen door middel van een kennisgeving die onmiddellijk na ontvangst van kracht wordt. Releases die in de wacht zijn gezet, zullen binnen een redelijke termijn opnieuw gepland of beëindigd worden in overeenstemming met Paragraaf 4. Indien de zendingen te laat zijn, zal de leverancier zonder kosten voor Spraying Systems Co. gebruik maken van een expresdienst

7. AANVAARDING EN GARANTIE.

A. Spraying Systems Co. mag alle Artikelen op redelijke tijdstippen voor, tijdens en na de fabricage inspecteren en testen. Alle Artikelen worden ontvangen onder voorbehoud van inspectie, tests, goedkeuring en aanvaarding door Spraying Systems Co. in de door Spraying Systems Co. aangewezen lokalen, niettegenstaande enige inspectie of tests in de lokalen van de Leverancier of enige voorafgaande betaling voor dergelijke Artikelen. Artikelen die door Spraying Systems Co. worden afgewezen omdat zij niet voldoen aan deze Algemene Voorwaarden, de Inkooporder of de specificaties van het Artikel, ongeacht of deze door Spraying Systems Co. worden geleverd of bij het Artikel worden geleverd, kunnen op risico en kosten van de Leverancier aan hem worden geretourneerd en zullen, op verzoek van Spraying Systems Co., onmiddellijk worden gerepareerd of vervangen.

B. Leverancier verklaart en garandeert dat alle krachtens deze Overeenkomst geleverde Artikelen nieuw zullen zijn, van de gespecificeerde kwaliteit, vrij van fabricage- en materiaalfouten, zullen voldoen aan alle monsters, tekeningen, beschrijvingen en specificaties die door Leverancier zijn verstrekt of gepubliceerd, en aan alle andere overeengekomen specificaties en kwaliteitsbepalingen, en vrij zullen zijn van voorrechten en bezwaringen.

C. Leverancier verklaart en garandeert dat alle geleverde Diensten op vakbekwame en bekwame wijze zullen worden uitgevoerd, overeenkomstig de hoogste professionele normen in het vak of de bedrijfstak van Leverancier, en zullen voldoen aan de door Leverancier verstrekte en/of gepubliceerde beschrijvingsspecificaties, en aan die welke door Spraying Systems Co.

D. Indien Leverancier een van de voorgaande verklaringen of garanties schendt, of Producten of Diensten anderszins defect of niet-conform zijn, gedurende een periode van drie jaar na aanvaarding door Spraying Systems Co. van dergelijke Producten of Diensten, zal Leverancier, naar keuze van Spraying Systems Co., deze Producten of Diensten onverwijld repareren, vervangen, of het voor dergelijke Producten of Diensten betaalde bedrag terugbetalen. Leverancier zal de kosten van verzending en het risico van verlies van alle defecte of non-conforme Artikelen tijdens het vervoer dragen.

E. Leverancier garandeert dat leverancier op kosten van leverancier de nodige inspectie-, meet- en testapparatuur of -diensten heeft of zal verwerven en onderhouden om de conformiteit met de vereisten van Spraying Systems Co. te verifiëren en op verzoek testrapporten zal voorleggen om de conformiteit te bevestigen.

8. PRODUCTSPECIFICATIES EN IDENTIFICATIE.

Leverancier zal de specificaties voor Artikelen niet wijzigen zonder schriftelijke toestemming van Spraying Systems Co. Leverancier zal Spraying Systems Co. ten minste 120 dagen van tevoren op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen in het fabricageproces. Leverancier zal met Spraying Systems Co. samenwerken om configuratiecontrole- en traceerbaarheidssystemen te voorzien voor de in het kader van deze Overeenkomst geleverde Artikelen.

9. VERPAKKING EN VERZENDING.

Alle Artikelen zullen voor verzending worden klaargemaakt op een wijze die: (i) goede handelspraktijken volgt; (ii) aanvaardbaar is voor gewone vervoerders voor verzending tegen het laagste tarief; en (iii) geschikt is om een veilige aankomst te verzekeren. Leverancier zal alle containers markeren met de noodzakelijke hef-, behandelings- en verzendinformatie, het inkoopordernummer, de datum van verzending, en de namen van Spraying Systems Co. en Leverancier. Spraying Systems Co. zal Leverancier op de hoogte stellen van de wijze van verzending en de verwachte leveringsdatum. Indien geen instructies worden gegeven, zal Leverancier de meest kosteneffectieve vervoerder kiezen, gezien de tijdsdruk die bij Leverancier bekend is. Leverancier zal slechts de in de Vrijgave gespecificeerde hoeveelheid Artikelen verzenden. Spraying Systems Co. kan op kosten van de Leverancier alle Artikelen terugzenden die de in de Vrijgave vermelde hoeveelheid overschrijden. Zoals opgedragen door Spraying Systems Co. zal vracht beheerd worden door Leverancier of Spraying Systems Co. in overeenstemming met de volgende voorwaarden en bepalingen: (i) Voor door de leverancier beheerde vracht: alle Goederen zullen worden verzonden Delivered Duty Paid, Spraying Systems Co.'s Dock (DDP: Spraying Systems Co.'s Dock, Incoterms 2000) voor fabriekslocaties die geen vrijhandelszone zijn of Delivered Duty Unpaid, Spraying Systems Co.'s Dock (DDU: Spraying Systems Co.'s Dock, Incoterms 2000) voor fabriekslocaties die geen vrijhandelszone zijn. De eigendom en het risico van verlies gaan over op Spraying Systems Co. bij levering van de Artikelen aan het dok van Spraying Systems Co. (ii) Voor door Spraying Systems Co. Beheerde Vracht: de eigendom en het risico van verlies gaan over op Spraying Systems Co. bij levering van de Artikelen aan de agent van Spraying Systems Co. in het dok van de Leverancier.

10. EIGENDOM, BORGTOCHTVERANTWOORDELIJKHEDEN.

Alle specificaties, tekeningen, auteursrechten, modellen, schema's, technische informatie, gegevens, gereedschappen, matrijzen, mallen, patronen, maskers, kalibers, testapparatuur, en andere materialen die door Spraying Systems Co. worden geleverd of betaald, zullen: (i) vertrouwelijk behandeld worden; (ii) het exclusieve eigendom van Spraying Systems Co. blijven of worden; (iii) door de Leverancier uitsluitend gebruikt worden voor de bestellingen van Spraying Systems Co.; (iv) duidelijk gemarkeerd worden als eigendom van Spraying Systems Co. en afgezonderd worden wanneer ze niet gebruikt worden; (v) in goede staat van werking gehouden worden op kosten van de Leverancier; en (vi) op verzoek onmiddellijk naar Spraying Systems Co. verzonden worden. Leverancier zal de eigendommen van Spraying Systems Co. verzekeren en aansprakelijk zijn voor verlies of schade terwijl ze in het bezit of onder controle van Leverancier zijn, gewone slijtage aanvaard.

Alle werkproducten, concepten, uitvindingen, ideeën, octrooirechten, afmetingen, tekeningen, afbeeldingen, knowhow, gegevens, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten die verband houden met, voortkomen uit, of ontwikkeld worden in verband met de levering van Diensten of Maatwerkartikelen aan Spraying Systems Co. (gezamenlijk, de "Intellectuele Eigendom") zijn en blijven het exclusieve eigendom van, en alle eigendomsrechten daarop berusten en komen toe aan, Spraying Systems Co. Leverancier draagt hierbij onherroepelijk alle rechten die hij heeft op het voorgaande over aan Spraying Systems Co. en stemt ermee in alle noodzakelijke documenten te ondertekenen en/of alle andere handelingen te verrichten die Spraying Systems Co. kan vragen om al deze rechten te perfectioneren.

11. VERTROUWELIJKHEID EN PUBLICITEIT.

In de loop van de Aankooporder kunnen beide partijen toegang hebben of krijgen tot de vertrouwelijke informatie en materialen van de ander. De Leverancier zal alle communicatie van Spraying Systems Co. met betrekking tot prijzen, ontwerpen, tekeningen, modellen, hoeveelheden, prognoses en specificaties als vertrouwelijk beschouwen. De Leverancier zal de intellectuele eigendom van Spraying Systems Co. op geen enkele andere manier gebruiken dan voor de uitvoering van deze PO en de fabricage en ondersteuning van Producten voor Spraying Systems Co." Elke partij stemt ermee in vertrouwelijke informatie te bewaren in overeenstemming met de voorwaarden van de Inkooporder en elke toepasselijke afzonderlijke geheimhoudingsovereenkomst tussen Spraying Systems Co. en Leverancier ("NDA"). Bij gebreke van een NDA of andere schriftelijke overeenkomst, stemt elke partij er ten minste mee in dergelijke informatie vertrouwelijk te houden en de onthulling ervan te beperken op een "need to know"-basis, alle redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om ongeoorloofde onthulling te voorkomen, en dergelijke informatie te behandelen zoals zij haar eigen informatie van soortgelijke aard behandelt. Het gebruik van het product van Spraying Systems Co. in reclamemateriaal of op websites is strikt verboden zonder schriftelijke toestemming.

12. VRIJWARING VAN INTELLECTUELE EIGENDOM.

Leverancier zal Spraying Systems Co. en zijn klanten vrijwaren en schadeloos stellen voor alle kosten, uitgaven (met inbegrip van redelijke advocatenhonoraria) verliezen, schade of aansprakelijkheden die het gevolg zijn van werkelijke of vermeende inbreuk op enig octrooi, auteursrecht, handelsgeheim, handelsmerk, maskeerwerk, of ander intellectueel eigendomsrecht dat voortvloeit uit het gebruik of de verkoop door Spraying Systems Co. of de klanten van Spraying Systems Co. van de Artikelen of de producten van Spraying Systems Co. die vervaardigd zijn met gebruikmaking van de Artikelen of die de Artikelen bevatten, ongeacht of Spraying Systems Co. specificaties verstrekt aan Leverancier.

13. GEVAARLIJKE MATERIALEN.

Indien de Producten of enige hieronder geleverde Diensten materialen bevatten die gevaarlijke goederen, chemicaliën, verontreinigende stoffen, substanties, verontreinigende stoffen zijn of bevatten, of enige andere materialen die als gevaarlijk worden gedefinieerd door de relevante plaatselijke, staats-, nationale of internationale wet- en regelgeving en normen ("Gevaarlijke Materialen"), verklaart en garandeert Leverancier dat Leverancier en zijn personeel dat Diensten verleent aan Spraying Systems Co. de aard en de gevaren begrijpen die verbonden zijn aan het ontwerp en/of de service van dergelijke Producten, met inbegrip van behandeling, vervoer en gebruik van dergelijke Gevaarlijke Materialen, zoals van toepassing op Leverancier. Alvorens Gevaarlijke Materialen zich op het terrein van Spraying Systems Co. te laten bevinden, zal Leverancier schriftelijke goedkeuring verkrijgen van de Site Environmental/Health/Safety-organisatie van Spraying Systems Co. Leverancier zal volledig verantwoordelijk zijn voor en Spraying Systems Co. vrijwaren van elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit de handelingen van Leverancier of aannemers in verband met: (i) het leveren van dergelijke Gevaarlijke Stoffen aan Spraying Systems Co., of (ii) het gebruik van dergelijke Gevaarlijke Stoffen bij het verlenen van Diensten aan Spraying Systems Co. De leverancier zal een MSDS aan Spraying Systems Co. bezorgen bij elke zending van de hierboven vermelde materialen.

14. INKLARING BIJ DE DOUANE.

Op verzoek van Spraying Systems Co. zal Leverancier Spraying Systems Co. onverwijld voorzien van een verklaring van oorsprong voor alle Artikelen en van toepasselijke douanedocumenten voor Artikelen die geheel of gedeeltelijk buiten het land van invoer zijn vervaardigd.

15. NALEVING VAN WETTEN...

Algemeen: De Leverancier zal alle nationale, staats- en plaatselijke wetten en voorschriften naleven die van toepassing zijn op de vervaardiging, het vervoer, de invoer, de uitvoer en/of de verkoop van Artikelen en/of de uitvoering van Diensten overeenkomstig de Inkooporder, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de voorschriften van het Department of Commerce, met inbegrip van de U.S. Export Administration Regulations, de Securities Exchange Commission, het Environmental Protection Agency, en de voorschriften van het Department of Transportation die van toepassing zijn op Gevaarlijke Stoffen, en de Customs and Border Protection (met inbegrip van de aanduiding/vermelding van het land van oorsprong).

Specifieke vereisten:
Sectie 1502 van de Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act met betrekking tot het gebruik van conflictmineralen (inclusief verwante SEC-regels)- Om te voldoen aan het beleid van Spraying Systems Co. om conflictmineralen uit de Democratische Republiek Congo (DRC) en andere betrokken landen uit onze toeleveringsketen te bannen waar dat commercieel haalbaar is, stemt de leverancier ermee in dat hij door het vervullen van deze aankooporder:
A. Vertegenwoordigt en garandeert dat alle aan Spraying Systems Co. geleverde producten geen conflictmineralen bevatten; of
B. vóór verzending aan SSCO een gespecificeerde schriftelijke mededeling zal doen van het gehalte aan conflictmineralen van elk product en het land van oorsprong van de conflictmineralen.

*De Gedekte Landen zijn: Democratische Republiek Congo, Angola, Burundi, Centraal-Afrikaanse Republiek, Congo Republiek, Rwanda, Zuid-Soedan, Tanzania, Oeganda of Zambia

Europese Unie 2002/95/EG, Richtlijn betreffende beperking van gevaarlijke stoffen (RoHS) - Leverancier stemt ermee in te verzekeren dat alle elektrische en elektronische producten die aan Spraying Systems Co. geleverd worden, voldoen aan deze richtlijn.

Europese Unie Verordening 1907/2006 EC Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Restrictie van Chemicaliën (REACH)- Leverancier garandeert dat alle producten die aan Spraying Systems Co. geleverd worden, vrij zijn van alle chemische stoffen van zeer groot belang (SVHC) die door deze verordening verboden zijn.

Leverancier stemt er verder mee in zich te houden aan alle regels en voorschriften van Spraying Systems Co. terwijl hij zich op het terrein van Spraying Systems Co. bevindt of Diensten verleent, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, regels inzake veiligheid, gezondheid en beheer van Gevaarlijk Materiaal, en regels die wangedrag op het terrein van Spraying Systems Co. verbieden, zoals het gebruik van fysieke agressie tegen personen of eigendom, intimidatie en diefstal.

16. BEDRIJFSETHIEK

Spraying Systems Co. tolereert niet het gebruik van kinderarbeid, dwangarbeid, mensenhandel of discriminerende praktijken binnen haar activiteiten of binnen de activiteiten van gelieerde partners of leveranciers. Verder verwacht SSCO van al haar leveranciers dat zij de mensenrechten van haar werknemers respecteren en dat zij hetzelfde van haar toeleveringsketen eist. Leveranciers die dit beleid blijken te schenden, worden geacht een wezenlijke contractbreuk te plegen. Wij blijven werken aan de verbetering van programma's en de uitvoering van maatregelen om de bescherming van de menselijke waardigheid, de mensenrechten en de veiligheid in onze faciliteiten en toeleveringsketen te verzekeren.

Het is de agenten en werknemers van SPRAYING SYSTEMS CO. verboden om smeergeld, steekpenningen, leningen en ongepaste geschenken te vragen of aan te nemen; met inbegrip van maaltijden of vermaak van meer dan nominale waarde. De leverancier moet alle handelingen vermijden die de agenten en werknemers van SPRAYING SYSTEMS CO. ertoe zouden kunnen aanzetten een ongepaste legale of illegale vergoeding aan te nemen. De leverancier garandeert dat geen enkele dergelijke vergoeding aan een agent of werknemer van SPRAYING SYSTEMS CO. is aangeboden of verstrekt. SPRAYING SYSTEMS CO. behoudt zich het recht voor, en door aanvaarding van een order stemt de leverancier er hierbij mee in SPRAYING SYSTEMS CO. toe te staan alle records van de leverancier te controleren die door SPRAYING SYSTEMS CO. noodzakelijk worden geacht om naleving van dit ethisch beleid te verzekeren. De leverancier stemt er verder mee in de naleving van dit beleid te certificeren of eventuele schendingen ervan bekend te maken, indien hem daarom gevraagd wordt. De leverancier moet ervoor zorgen dat zijn agenten, werknemers en onderaannemers zich houden aan het bezoekersbeleid van SPRAYING SYSTEMS CO. dat beschikbaar is in onze lobby (of op verzoek).

Niet-naleving van het ethisch beleid van SPRAYING SYSTEMS CO. door agenten of werknemers van SPRAYING SYSTEMS CO. moet gemeld worden aan de aankoopverantwoordelijke, de CFO, en/of een ander geschikt management

17. VERKLARING VAN AFSTAND, RECHTSMIDDELEN EN OVERDRACHT.

Geen verklaring van afstand van een schending van deze Overeenkomst zal worden beschouwd als een verklaring van afstand van een andere of latere schending. Indien een bevoegde rechtbank bepaalt dat een bepaling van de Aankooporder ongeldig, onwettig of onafdwingbaar is, zal deze bepaling geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen. De rechten en rechtsmiddelen van Spraying Systems Co. hierin zijn een aanvulling op alle andere rechten en rechtsmiddelen die door de wet of in het eigen vermogen voorzien zijn. Geen van de partijen mag rechten overdragen of verplichtingen delegeren uit hoofde van de Aankooporder of enig gedeelte daarvan, zonder de schriftelijke toestemming van de andere partij. Voor de toepassing van deze Paragraaf 16 wordt de overname, fusie, consolidatie of wijziging in de zeggenschap over de Leverancier of een overdracht van rechtswege beschouwd als een overdracht waarvoor de schriftelijke toestemming van Spraying Systems Co. vereist is.

18. TOEPASSELIJK RECHT.

Deze aankoopvoorwaarden zijn onderworpen aan en zullen worden geïnterpreteerd overeenkomstig de wetten van de staat Illinois, zonder rekening te houden met de regels betreffende wetsconflicten.

19. ALGEMENE SCHADELOOSSTELLING.

Leverancier zal Spraying Systems Co. en de aan haar gelieerde ondernemingen, hun functionarissen, directeuren, werknemers en agenten, vrijwaren van en tegen alle claims, verliezen, schade, bestraffende schade, aansprakelijkheden, rechtszaken en daarmee verband houdende kosten en uitgaven (met inbegrip van redelijke advocatenhonoraria en andere proceskosten) ("Verliezen"), hetzij werkelijk of beweerdelijk, voortvloeiend of resulterend uit de handelingen, verzuimen of nalatigheid van de Leverancier of zijn werknemers of agenten, de inbreuk door de Leverancier op de garantie krachtens deze Overeenkomst of de gebrekkige uitvoering of het niet uitvoeren van de reikwijdte van het werk dat aan de Leverancier krachtens deze PO is toegewezen. Leverancier zal voorts Spraying Systems Co. vrijwaren en schadeloos stellen voor alle verlies en schade die voortvloeit uit de schending van de vertrouwelijkheid door leverancier.

20. VERZEKERING.

Zonder beperking of kwalificatie van de aansprakelijkheden, verplichtingen of schadeloosstellingen die de Leverancier anderszins op zich neemt op grond van de Inkooporder, zal de Leverancier, op eigen kosten, bij maatschappijen die aanvaardbaar zijn voor Spraying Systems Co., een commerciële algemene aansprakelijkheids- en een auto-aansprakelijkheidsverzekering afsluiten met aansprakelijkheidslimieten van niet minder dan $1.000.000,00 per gebeurtenis en met inbegrip van aansprakelijkheidsdekking voor lichamelijk letsel of materiële schade: (1) die in een contract of overeenkomst met betrekking tot het bedrijf van de Leverancier wordt aangenomen en (2) die voortvloeit uit het product, de diensten of het werk van de Leverancier. De verzekering van de leverancier zal primair zijn, en elke toepasselijke verzekering die door Spraying Systems Co. wordt aangehouden, zal excessief en niet-bijdragend zijn. Bovengenoemde dekking zal Spraying Systems Co. als bijkomende verzekerde noemen. De leverancier zal ook een wettelijke werknemerscompensatieverzekering aanhouden, met inbegrip van een brede aantekening voor alle staten in het wettelijk vereiste bedrag, en een werkgeversaansprakelijkheidsverzekering ten bedrage van $1.000.000,00 per gebeurtenis. Een dergelijke verzekering zal een afstandsverklaring van de verzekeraar of subrogatie ten gunste van Spraying Systems Co. bevatten. Indien Leverancier enige Dienst verleent aan Spraying Systems Co. van professionele aard, zal Leverancier een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (inclusief dekking van fouten en omissies) aanhouden met aansprakelijkheidslimieten van niet minder dan $1.000.000,00. Leverancier zal Spraying Systems Co. vóór het begin van de uitvoering van de Inkooporder (een) naar behoren ondertekend(e) verzekeringscertifica(a)t(en) verstrekken en zal Spraying Systems Co. ten minste 30 dagen van tevoren op de hoogte stellen van elke vermindering of annulering van de bovengenoemde dekking.

21. SETOFF.

Spraying Systems Co. heeft te allen tijde het recht om elk bedrag dat, om welke reden dan ook, op enig moment door de Leverancier aan Spraying Systems Co. of aan een van zijn gelieerde ondernemingen verschuldigd is, te verrekenen met elk bedrag dat Spraying Systems Co. op enig moment verschuldigd is in verband met de Inkooporder.

22. VOORBEHOUD VAN RECHTEN.

Spraying Systems Co. behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten en rechtsmiddelen voor die haar bij wet of billijkheid ter beschikking staan, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de rechten en rechtsmiddelen die in het Uniform Commercial Code (uniform handelswetboek) zijn neergelegd.

23. ONAFHANKELIJKE CONTRACTANT.

Bij het verrichten van Diensten of het leveren van Artikelen onder de Aankooporder, is de Leverancier een onafhankelijke contractant en zijn personeel en andere vertegenwoordigers zullen niet optreden als, noch agenten of werknemers zijn van Spraying Systems Co. Als onafhankelijke contractant zal de Leverancier als enige verantwoordelijk zijn voor het bepalen van de middelen en methoden om de vereiste Diensten of Artikelen uit te voeren of te leveren. De Leverancier zal de volledige leiding en verantwoordelijkheid hebben voor het personeel dat door de Leverancier wordt tewerkgesteld, maar Spraying Systems Co. behoudt zich het recht voor om de Leverancier op te dragen elk personeelslid van de Leverancier dat in strijd met de Inkooporder handelt, onmiddellijk van het terrein van Spraying Systems Co. te verwijderen. Een dergelijke verwijdering ontslaat de Leverancier niet van zijn verplichting om Diensten of Artikelen te leveren in het kader van de Inkooporder.

24. CONFLICTEN - VEREISTEN VOOR ONDERAANNEMERS.

A. Leverancier verklaart en garandeert dat leverancier geen uitstaande overeenkomst of verplichting heeft die in strijd is met een van de bepalingen van de Inkooporder, of die een nadelige invloed zou hebben op de prestaties van Leverancier onder deze Overeenkomst.

B. Leverancier garandeert dat: (1) al zijn werknemers of onderaannemers die krachtens deze Overeenkomst werkzaamheden voor hem uitvoeren, schriftelijke overeenkomsten met de Leverancier zullen hebben gesloten die verzekeren dat het werk dat zij verrichten onderworpen is aan de voorwaarden en bepalingen van Paragraaf: 7, 11, 13, 15, en 16.